ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رویا ملک زاده، کلثوم اکبر نتاج، سونا سرافراز، فرشته عراقیان مجرد، (1398). مقایسه سطح سلامت روان و واکنش هیجانی در پرستاران مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع ساری با سایر مراکز آموزشی درمانی استان مازندران، نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 10(26)، 49-60. magiran.com/p2050113
Malekzadeh R, Akbarnataj K, Sarafraz S, Araghianmojarad F, (2019). Comparison of Mental Health and Emotional Response Level in Nurses of Sari Psychiatry and Burn Center with Other Educational Centers in Mazandaran Province, Nursing development in health, 10(26), 49-60. magiran.com/p2050113
رویا ملک زاده، کلثوم اکبر نتاج، سونا سرافراز، فرشته عراقیان مجرد، مقایسه سطح سلامت روان و واکنش هیجانی در پرستاران مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع ساری با سایر مراکز آموزشی درمانی استان مازندران. نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 1398؛ 10(26): 49-60. magiran.com/p2050113
Malekzadeh R, Akbarnataj K, Sarafraz S, Araghianmojarad F, Comparison of Mental Health and Emotional Response Level in Nurses of Sari Psychiatry and Burn Center with Other Educational Centers in Mazandaran Province, Nursing development in health, 2019; 10(26): 49-60. magiran.com/p2050113
رویا ملک زاده، کلثوم اکبر نتاج، سونا سرافراز، فرشته عراقیان مجرد، "مقایسه سطح سلامت روان و واکنش هیجانی در پرستاران مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع ساری با سایر مراکز آموزشی درمانی استان مازندران"، نشریه توسعه پرستاری در سلامت 10، شماره 26 (1398): 49-60. magiran.com/p2050113
Malekzadeh R, Akbarnataj K, Sarafraz S, Araghianmojarad F, "Comparison of Mental Health and Emotional Response Level in Nurses of Sari Psychiatry and Burn Center with Other Educational Centers in Mazandaran Province", Nursing development in health 10, no.26 (2019): 49-60. magiran.com/p2050113
رویا ملک زاده، کلثوم اکبر نتاج، سونا سرافراز، فرشته عراقیان مجرد، (1398). 'مقایسه سطح سلامت روان و واکنش هیجانی در پرستاران مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع ساری با سایر مراکز آموزشی درمانی استان مازندران'، نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 10(26)، صص.49-60. magiran.com/p2050113
Malekzadeh R, Akbarnataj K, Sarafraz S, Araghianmojarad F, (2019). 'Comparison of Mental Health and Emotional Response Level in Nurses of Sari Psychiatry and Burn Center with Other Educational Centers in Mazandaran Province', Nursing development in health, 10(26), pp.49-60. magiran.com/p2050113
رویا ملک زاده؛ کلثوم اکبر نتاج؛ سونا سرافراز؛ فرشته عراقیان مجرد. "مقایسه سطح سلامت روان و واکنش هیجانی در پرستاران مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع ساری با سایر مراکز آموزشی درمانی استان مازندران". نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 10 ،26 ، 1398، 49-60. magiran.com/p2050113
Malekzadeh R; Akbarnataj K; Sarafraz S; Araghianmojarad F. "Comparison of Mental Health and Emotional Response Level in Nurses of Sari Psychiatry and Burn Center with Other Educational Centers in Mazandaran Province", Nursing development in health, 10, 26, 2019, 49-60. magiran.com/p2050113
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال