ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم صفایی، علی محمد رضایی، سیاوش طالع پسند، (1398). پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده، حمایت دوستان و دیگران: نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی، فصلنامه روانشناسی تربیتی، 15(52)، 239-268. magiran.com/p2050438
Maryam Safaee, Alimohammad Rezaei , Siavosh Talepasand, (2019). Predict academic performance based on family support, Friends Support and Others Support: The Mediating Role of Academic Self-Efficacy, Academic Resilience and Academic Engagement, Educational Psychology, 15(52), 239-268. magiran.com/p2050438
مریم صفایی، علی محمد رضایی، سیاوش طالع پسند، پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده، حمایت دوستان و دیگران: نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 1398؛ 15(52): 239-268. magiran.com/p2050438
Maryam Safaee, Alimohammad Rezaei , Siavosh Talepasand, Predict academic performance based on family support, Friends Support and Others Support: The Mediating Role of Academic Self-Efficacy, Academic Resilience and Academic Engagement, Educational Psychology, 2019; 15(52): 239-268. magiran.com/p2050438
مریم صفایی، علی محمد رضایی، سیاوش طالع پسند، "پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده، حمایت دوستان و دیگران: نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی"، فصلنامه روانشناسی تربیتی 15، شماره 52 (1398): 239-268. magiran.com/p2050438
Maryam Safaee, Alimohammad Rezaei , Siavosh Talepasand, "Predict academic performance based on family support, Friends Support and Others Support: The Mediating Role of Academic Self-Efficacy, Academic Resilience and Academic Engagement", Educational Psychology 15, no.52 (2019): 239-268. magiran.com/p2050438
مریم صفایی، علی محمد رضایی، سیاوش طالع پسند، (1398). 'پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده، حمایت دوستان و دیگران: نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی'، فصلنامه روانشناسی تربیتی، 15(52)، صص.239-268. magiran.com/p2050438
Maryam Safaee, Alimohammad Rezaei , Siavosh Talepasand, (2019). 'Predict academic performance based on family support, Friends Support and Others Support: The Mediating Role of Academic Self-Efficacy, Academic Resilience and Academic Engagement', Educational Psychology, 15(52), pp.239-268. magiran.com/p2050438
مریم صفایی؛ علی محمد رضایی؛ سیاوش طالع پسند. "پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده، حمایت دوستان و دیگران: نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی". فصلنامه روانشناسی تربیتی، 15 ،52 ، 1398، 239-268. magiran.com/p2050438
Maryam Safaee; Alimohammad Rezaei ; Siavosh Talepasand. "Predict academic performance based on family support, Friends Support and Others Support: The Mediating Role of Academic Self-Efficacy, Academic Resilience and Academic Engagement", Educational Psychology, 15, 52, 2019, 239-268. magiran.com/p2050438
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال