ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس علی دریایی، یاسین فتاحی، سالار سیفی لاله، (1398). پاداش هیات مدیره و ریسک پذیری: نقش تعدیلگر دوگانگی مدیرعامل (مورد کاوی صنعت بانکداری)، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 12(39)، 49-74. magiran.com/p2050469
Abbas Ali Daryaei, Yasin Fattahi, Salar Seyfi Laleh, (2019). Board Compensation and Risk-Taking: The Moderating Role of CEO Duality (Evidence from Banking Industry), Journal of Monetary & Banking Researches, 12(39), 49-74. magiran.com/p2050469
عباس علی دریایی، یاسین فتاحی، سالار سیفی لاله، پاداش هیات مدیره و ریسک پذیری: نقش تعدیلگر دوگانگی مدیرعامل (مورد کاوی صنعت بانکداری). فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 1398؛ 12(39): 49-74. magiran.com/p2050469
Abbas Ali Daryaei, Yasin Fattahi, Salar Seyfi Laleh, Board Compensation and Risk-Taking: The Moderating Role of CEO Duality (Evidence from Banking Industry), Journal of Monetary & Banking Researches, 2019; 12(39): 49-74. magiran.com/p2050469
عباس علی دریایی، یاسین فتاحی، سالار سیفی لاله، "پاداش هیات مدیره و ریسک پذیری: نقش تعدیلگر دوگانگی مدیرعامل (مورد کاوی صنعت بانکداری)"، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی 12، شماره 39 (1398): 49-74. magiran.com/p2050469
Abbas Ali Daryaei, Yasin Fattahi, Salar Seyfi Laleh, "Board Compensation and Risk-Taking: The Moderating Role of CEO Duality (Evidence from Banking Industry)", Journal of Monetary & Banking Researches 12, no.39 (2019): 49-74. magiran.com/p2050469
عباس علی دریایی، یاسین فتاحی، سالار سیفی لاله، (1398). 'پاداش هیات مدیره و ریسک پذیری: نقش تعدیلگر دوگانگی مدیرعامل (مورد کاوی صنعت بانکداری)'، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 12(39)، صص.49-74. magiran.com/p2050469
Abbas Ali Daryaei, Yasin Fattahi, Salar Seyfi Laleh, (2019). 'Board Compensation and Risk-Taking: The Moderating Role of CEO Duality (Evidence from Banking Industry)', Journal of Monetary & Banking Researches, 12(39), pp.49-74. magiran.com/p2050469
عباس علی دریایی؛ یاسین فتاحی؛ سالار سیفی لاله. "پاداش هیات مدیره و ریسک پذیری: نقش تعدیلگر دوگانگی مدیرعامل (مورد کاوی صنعت بانکداری)". فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 12 ،39 ، 1398، 49-74. magiran.com/p2050469
Abbas Ali Daryaei; Yasin Fattahi; Salar Seyfi Laleh. "Board Compensation and Risk-Taking: The Moderating Role of CEO Duality (Evidence from Banking Industry)", Journal of Monetary & Banking Researches, 12, 39, 2019, 49-74. magiran.com/p2050469
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال