ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید مجرد، علی نجاتی ، حمید آقاجانی، (1398). مطالعات سنجش از دور حرارتی و مقایسه آن با مطالعات مغناطیس سنجی هوابرد در محدوده شمال سبلان تا سراب به منظور پتانسیل یابی مناطق امید بخش انرژی ژئوترمال، نشریه روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن، 9(20)، 67-80. magiran.com/p2050530
Saeed Mojarad, Hamid Aghajani, Ali Nejati , (2019). Thermal remote sensing studies and comparison with Aeromagnetic studies in the northern Sabalan to Sarab area in order to potential geothermal energy promising areas, Journal of Aalytical and Numerical Methods in Mining Engineering, 9(20), 67-80. magiran.com/p2050530
سعید مجرد، علی نجاتی ، حمید آقاجانی، مطالعات سنجش از دور حرارتی و مقایسه آن با مطالعات مغناطیس سنجی هوابرد در محدوده شمال سبلان تا سراب به منظور پتانسیل یابی مناطق امید بخش انرژی ژئوترمال. نشریه روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن، 1398؛ 9(20): 67-80. magiran.com/p2050530
Saeed Mojarad, Hamid Aghajani, Ali Nejati , Thermal remote sensing studies and comparison with Aeromagnetic studies in the northern Sabalan to Sarab area in order to potential geothermal energy promising areas, Journal of Aalytical and Numerical Methods in Mining Engineering, 2019; 9(20): 67-80. magiran.com/p2050530
سعید مجرد، علی نجاتی ، حمید آقاجانی، "مطالعات سنجش از دور حرارتی و مقایسه آن با مطالعات مغناطیس سنجی هوابرد در محدوده شمال سبلان تا سراب به منظور پتانسیل یابی مناطق امید بخش انرژی ژئوترمال"، نشریه روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن 9، شماره 20 (1398): 67-80. magiran.com/p2050530
Saeed Mojarad, Hamid Aghajani, Ali Nejati , "Thermal remote sensing studies and comparison with Aeromagnetic studies in the northern Sabalan to Sarab area in order to potential geothermal energy promising areas", Journal of Aalytical and Numerical Methods in Mining Engineering 9, no.20 (2019): 67-80. magiran.com/p2050530
سعید مجرد، علی نجاتی ، حمید آقاجانی، (1398). 'مطالعات سنجش از دور حرارتی و مقایسه آن با مطالعات مغناطیس سنجی هوابرد در محدوده شمال سبلان تا سراب به منظور پتانسیل یابی مناطق امید بخش انرژی ژئوترمال'، نشریه روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن، 9(20)، صص.67-80. magiran.com/p2050530
Saeed Mojarad, Hamid Aghajani, Ali Nejati , (2019). 'Thermal remote sensing studies and comparison with Aeromagnetic studies in the northern Sabalan to Sarab area in order to potential geothermal energy promising areas', Journal of Aalytical and Numerical Methods in Mining Engineering, 9(20), pp.67-80. magiran.com/p2050530
سعید مجرد؛ علی نجاتی ؛ حمید آقاجانی. "مطالعات سنجش از دور حرارتی و مقایسه آن با مطالعات مغناطیس سنجی هوابرد در محدوده شمال سبلان تا سراب به منظور پتانسیل یابی مناطق امید بخش انرژی ژئوترمال". نشریه روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن، 9 ،20 ، 1398، 67-80. magiran.com/p2050530
Saeed Mojarad; Hamid Aghajani; Ali Nejati . "Thermal remote sensing studies and comparison with Aeromagnetic studies in the northern Sabalan to Sarab area in order to potential geothermal energy promising areas", Journal of Aalytical and Numerical Methods in Mining Engineering, 9, 20, 2019, 67-80. magiran.com/p2050530
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال