ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد مندنی، کیانوش خانی، سعید جلالی هنرمند، محسن سعیدی، (1398). اثر باکتری های تقویت کننده رشد گیاه بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط مختلف رطوبتی، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 17(4)، 537-550. magiran.com/p2050593
F. Mondani, K. Khani, S. Jalali Honarmand, M. Saeedi, (2019). Effect of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria on Yield, Yield Components and Qualitative Traits of Soybean Cultivars (Glycine max) in Different Irrigation Regimes, Iranian Journal of Field Crops Research, 17(4), 537-550. magiran.com/p2050593
فرزاد مندنی، کیانوش خانی، سعید جلالی هنرمند، محسن سعیدی، اثر باکتری های تقویت کننده رشد گیاه بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط مختلف رطوبتی. نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 1398؛ 17(4): 537-550. magiran.com/p2050593
F. Mondani, K. Khani, S. Jalali Honarmand, M. Saeedi, Effect of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria on Yield, Yield Components and Qualitative Traits of Soybean Cultivars (Glycine max) in Different Irrigation Regimes, Iranian Journal of Field Crops Research, 2019; 17(4): 537-550. magiran.com/p2050593
فرزاد مندنی، کیانوش خانی، سعید جلالی هنرمند، محسن سعیدی، "اثر باکتری های تقویت کننده رشد گیاه بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط مختلف رطوبتی"، نشریه پژوهشهای زراعی ایران 17، شماره 4 (1398): 537-550. magiran.com/p2050593
F. Mondani, K. Khani, S. Jalali Honarmand, M. Saeedi, "Effect of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria on Yield, Yield Components and Qualitative Traits of Soybean Cultivars (Glycine max) in Different Irrigation Regimes", Iranian Journal of Field Crops Research 17, no.4 (2019): 537-550. magiran.com/p2050593
فرزاد مندنی، کیانوش خانی، سعید جلالی هنرمند، محسن سعیدی، (1398). 'اثر باکتری های تقویت کننده رشد گیاه بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط مختلف رطوبتی'، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 17(4)، صص.537-550. magiran.com/p2050593
F. Mondani, K. Khani, S. Jalali Honarmand, M. Saeedi, (2019). 'Effect of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria on Yield, Yield Components and Qualitative Traits of Soybean Cultivars (Glycine max) in Different Irrigation Regimes', Iranian Journal of Field Crops Research, 17(4), pp.537-550. magiran.com/p2050593
فرزاد مندنی؛ کیانوش خانی؛ سعید جلالی هنرمند؛ محسن سعیدی. "اثر باکتری های تقویت کننده رشد گیاه بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط مختلف رطوبتی". نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 17 ،4 ، 1398، 537-550. magiran.com/p2050593
F. Mondani; K. Khani; S. Jalali Honarmand; M. Saeedi. "Effect of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria on Yield, Yield Components and Qualitative Traits of Soybean Cultivars (Glycine max) in Different Irrigation Regimes", Iranian Journal of Field Crops Research, 17, 4, 2019, 537-550. magiran.com/p2050593
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال