ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرشنگ خلیلی، مهدی تاج بخش، (1398). ارزیابی عملکرد و کیفیت روغن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L) تحت اثر محلول پاشی محرک های رشد و زمان برداشت، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 17(4)، 567-577. magiran.com/p2050595
P. Khalili, M. Tajbakhsh, (2019). Evaluation of Yield and Oil Quality of Safflower (Carthamus tinctorius L.) Seeds under Plant Growth Motivate Foliar Application and Harvest Time, Iranian Journal of Field Crops Research, 17(4), 567-577. magiran.com/p2050595
پرشنگ خلیلی، مهدی تاج بخش، ارزیابی عملکرد و کیفیت روغن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L) تحت اثر محلول پاشی محرک های رشد و زمان برداشت. نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 1398؛ 17(4): 567-577. magiran.com/p2050595
P. Khalili, M. Tajbakhsh, Evaluation of Yield and Oil Quality of Safflower (Carthamus tinctorius L.) Seeds under Plant Growth Motivate Foliar Application and Harvest Time, Iranian Journal of Field Crops Research, 2019; 17(4): 567-577. magiran.com/p2050595
پرشنگ خلیلی، مهدی تاج بخش، "ارزیابی عملکرد و کیفیت روغن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L) تحت اثر محلول پاشی محرک های رشد و زمان برداشت"، نشریه پژوهشهای زراعی ایران 17، شماره 4 (1398): 567-577. magiran.com/p2050595
P. Khalili, M. Tajbakhsh, "Evaluation of Yield and Oil Quality of Safflower (Carthamus tinctorius L.) Seeds under Plant Growth Motivate Foliar Application and Harvest Time", Iranian Journal of Field Crops Research 17, no.4 (2019): 567-577. magiran.com/p2050595
پرشنگ خلیلی، مهدی تاج بخش، (1398). 'ارزیابی عملکرد و کیفیت روغن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L) تحت اثر محلول پاشی محرک های رشد و زمان برداشت'، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 17(4)، صص.567-577. magiran.com/p2050595
P. Khalili, M. Tajbakhsh, (2019). 'Evaluation of Yield and Oil Quality of Safflower (Carthamus tinctorius L.) Seeds under Plant Growth Motivate Foliar Application and Harvest Time', Iranian Journal of Field Crops Research, 17(4), pp.567-577. magiran.com/p2050595
پرشنگ خلیلی؛ مهدی تاج بخش. "ارزیابی عملکرد و کیفیت روغن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L) تحت اثر محلول پاشی محرک های رشد و زمان برداشت". نشریه پژوهشهای زراعی ایران، 17 ،4 ، 1398، 567-577. magiran.com/p2050595
P. Khalili; M. Tajbakhsh. "Evaluation of Yield and Oil Quality of Safflower (Carthamus tinctorius L.) Seeds under Plant Growth Motivate Foliar Application and Harvest Time", Iranian Journal of Field Crops Research, 17, 4, 2019, 567-577. magiran.com/p2050595
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال