ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مرادی، مرتضی جعفری دره در، سهراب حسین زاده، (1398). چالش ها و فرصت های اندازه گیری ارزش های منصفانه در راستای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 26(97)، 456-481. magiran.com/p2050609
Mohammad Moradi , Morteza Jafari Daredor, Sohrab Hosseinzadeh, (2019). Challenges and Opportunities for Measuring Fair Value, in International Financial Reporting Standards Adoption in Iran, The Iranian Accounting and Auditing Review, 26(97), 456-481. magiran.com/p2050609
محمد مرادی، مرتضی جعفری دره در، سهراب حسین زاده، چالش ها و فرصت های اندازه گیری ارزش های منصفانه در راستای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1398؛ 26(97): 456-481. magiran.com/p2050609
Mohammad Moradi , Morteza Jafari Daredor, Sohrab Hosseinzadeh, Challenges and Opportunities for Measuring Fair Value, in International Financial Reporting Standards Adoption in Iran, The Iranian Accounting and Auditing Review, 2019; 26(97): 456-481. magiran.com/p2050609
محمد مرادی، مرتضی جعفری دره در، سهراب حسین زاده، "چالش ها و فرصت های اندازه گیری ارزش های منصفانه در راستای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران"، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 26، شماره 97 (1398): 456-481. magiran.com/p2050609
Mohammad Moradi , Morteza Jafari Daredor, Sohrab Hosseinzadeh, "Challenges and Opportunities for Measuring Fair Value, in International Financial Reporting Standards Adoption in Iran", The Iranian Accounting and Auditing Review 26, no.97 (2019): 456-481. magiran.com/p2050609
محمد مرادی، مرتضی جعفری دره در، سهراب حسین زاده، (1398). 'چالش ها و فرصت های اندازه گیری ارزش های منصفانه در راستای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران'، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 26(97)، صص.456-481. magiran.com/p2050609
Mohammad Moradi , Morteza Jafari Daredor, Sohrab Hosseinzadeh, (2019). 'Challenges and Opportunities for Measuring Fair Value, in International Financial Reporting Standards Adoption in Iran', The Iranian Accounting and Auditing Review, 26(97), pp.456-481. magiran.com/p2050609
محمد مرادی؛ مرتضی جعفری دره در؛ سهراب حسین زاده. "چالش ها و فرصت های اندازه گیری ارزش های منصفانه در راستای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران". فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 26 ،97 ، 1398، 456-481. magiran.com/p2050609
Mohammad Moradi ; Morteza Jafari Daredor; Sohrab Hosseinzadeh. "Challenges and Opportunities for Measuring Fair Value, in International Financial Reporting Standards Adoption in Iran", The Iranian Accounting and Auditing Review, 26, 97, 2019, 456-481. magiran.com/p2050609
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال