ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد شریفی، جلیل فتح آبادی، امید شکری، شهلا پاکدامن، (1398). تجربه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران: فراتحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 7(25)، 9-24. magiran.com/p2050676
Mohammad Sharifi , Jalil Fathabadi, Omid Shokri, Shahla Pakdaman, (2019). The experience of e-learning in the educational system of Iran: Meta-analysis of the effectiveness of e-learning in comparison to face-to-face education., Research in School and Virtual Learning, 7(25), 9-24. magiran.com/p2050676
محمد شریفی، جلیل فتح آبادی، امید شکری، شهلا پاکدامن، تجربه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران: فراتحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری. نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 1398؛ 7(25): 9-24. magiran.com/p2050676
Mohammad Sharifi , Jalil Fathabadi, Omid Shokri, Shahla Pakdaman, The experience of e-learning in the educational system of Iran: Meta-analysis of the effectiveness of e-learning in comparison to face-to-face education., Research in School and Virtual Learning, 2019; 7(25): 9-24. magiran.com/p2050676
محمد شریفی، جلیل فتح آبادی، امید شکری، شهلا پاکدامن، "تجربه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران: فراتحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری"، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 7، شماره 25 (1398): 9-24. magiran.com/p2050676
Mohammad Sharifi , Jalil Fathabadi, Omid Shokri, Shahla Pakdaman, "The experience of e-learning in the educational system of Iran: Meta-analysis of the effectiveness of e-learning in comparison to face-to-face education.", Research in School and Virtual Learning 7, no.25 (2019): 9-24. magiran.com/p2050676
محمد شریفی، جلیل فتح آبادی، امید شکری، شهلا پاکدامن، (1398). 'تجربه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران: فراتحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری'، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 7(25)، صص.9-24. magiran.com/p2050676
Mohammad Sharifi , Jalil Fathabadi, Omid Shokri, Shahla Pakdaman, (2019). 'The experience of e-learning in the educational system of Iran: Meta-analysis of the effectiveness of e-learning in comparison to face-to-face education.', Research in School and Virtual Learning, 7(25), pp.9-24. magiran.com/p2050676
محمد شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری؛ شهلا پاکدامن. "تجربه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران: فراتحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری". نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 7 ،25 ، 1398، 9-24. magiran.com/p2050676
Mohammad Sharifi ; Jalil Fathabadi; Omid Shokri; Shahla Pakdaman. "The experience of e-learning in the educational system of Iran: Meta-analysis of the effectiveness of e-learning in comparison to face-to-face education.", Research in School and Virtual Learning, 7, 25, 2019, 9-24. magiran.com/p2050676
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال