ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی خدایی، حسین زارع، (1398). مشخصه های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کفایت و مهارت های هیجانی در دانشجویان، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 7(25)، 35-46. magiran.com/p2050678
Ali Khodaei , Hossein Zare, (2019). Psychometric Properties of the Emotional Skills and Competence Questionnaire-Farsi version among University Students, Research in School and Virtual Learning, 7(25), 35-46. magiran.com/p2050678
علی خدایی، حسین زارع، مشخصه های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کفایت و مهارت های هیجانی در دانشجویان. نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 1398؛ 7(25): 35-46. magiran.com/p2050678
Ali Khodaei , Hossein Zare, Psychometric Properties of the Emotional Skills and Competence Questionnaire-Farsi version among University Students, Research in School and Virtual Learning, 2019; 7(25): 35-46. magiran.com/p2050678
علی خدایی، حسین زارع، "مشخصه های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کفایت و مهارت های هیجانی در دانشجویان"، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 7، شماره 25 (1398): 35-46. magiran.com/p2050678
Ali Khodaei , Hossein Zare, "Psychometric Properties of the Emotional Skills and Competence Questionnaire-Farsi version among University Students", Research in School and Virtual Learning 7, no.25 (2019): 35-46. magiran.com/p2050678
علی خدایی، حسین زارع، (1398). 'مشخصه های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کفایت و مهارت های هیجانی در دانشجویان'، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 7(25)، صص.35-46. magiran.com/p2050678
Ali Khodaei , Hossein Zare, (2019). 'Psychometric Properties of the Emotional Skills and Competence Questionnaire-Farsi version among University Students', Research in School and Virtual Learning, 7(25), pp.35-46. magiran.com/p2050678
علی خدایی؛ حسین زارع. "مشخصه های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کفایت و مهارت های هیجانی در دانشجویان". نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 7 ،25 ، 1398، 35-46. magiran.com/p2050678
Ali Khodaei ; Hossein Zare. "Psychometric Properties of the Emotional Skills and Competence Questionnaire-Farsi version among University Students", Research in School and Virtual Learning, 7, 25, 2019, 35-46. magiran.com/p2050678
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال