ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاظم برزگر ، مروارید عارف منش، (1398). نقش ابعاد چشم انداز زمان و عوامل شخصیتی در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه یزد، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 7(25)، 59-68. magiran.com/p2050680
Morvarid Aref Manesh, Kazem Barzegar , (2019). The Role of Time Perspective and Personality Factors On Academic Procrastination of Yazd University Students, Research in School and Virtual Learning, 7(25), 59-68. magiran.com/p2050680
کاظم برزگر ، مروارید عارف منش، نقش ابعاد چشم انداز زمان و عوامل شخصیتی در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه یزد. نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 1398؛ 7(25): 59-68. magiran.com/p2050680
Morvarid Aref Manesh, Kazem Barzegar , The Role of Time Perspective and Personality Factors On Academic Procrastination of Yazd University Students, Research in School and Virtual Learning, 2019; 7(25): 59-68. magiran.com/p2050680
کاظم برزگر ، مروارید عارف منش، "نقش ابعاد چشم انداز زمان و عوامل شخصیتی در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه یزد"، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 7، شماره 25 (1398): 59-68. magiran.com/p2050680
Morvarid Aref Manesh, Kazem Barzegar , "The Role of Time Perspective and Personality Factors On Academic Procrastination of Yazd University Students", Research in School and Virtual Learning 7, no.25 (2019): 59-68. magiran.com/p2050680
کاظم برزگر ، مروارید عارف منش، (1398). 'نقش ابعاد چشم انداز زمان و عوامل شخصیتی در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه یزد'، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 7(25)، صص.59-68. magiran.com/p2050680
Morvarid Aref Manesh, Kazem Barzegar , (2019). 'The Role of Time Perspective and Personality Factors On Academic Procrastination of Yazd University Students', Research in School and Virtual Learning, 7(25), pp.59-68. magiran.com/p2050680
کاظم برزگر ؛ مروارید عارف منش. "نقش ابعاد چشم انداز زمان و عوامل شخصیتی در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه یزد". نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 7 ،25 ، 1398، 59-68. magiran.com/p2050680
Morvarid Aref Manesh; Kazem Barzegar . "The Role of Time Perspective and Personality Factors On Academic Procrastination of Yazd University Students", Research in School and Virtual Learning, 7, 25, 2019, 59-68. magiran.com/p2050680
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال