ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد نیک بین، محمد خانه باد، سید رضا موسوی، اسدالله محبوبی، مهدی خدامی، احسان غفرانی، (1398). ارزیابی محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی، تعیین کیفیت و گسترش زون های مخزنی سازند کنگان، واقع در تاقدیس تابناک (زاگرس جنوبی)، مجله پژوهش نفت، 29(107)، 4-21. magiran.com/p2050727
Mohammad Nikbin, Mohammad Khanehbad , Reza Mussavi, Asadollah Mahboubi, Mahdi Mahdi Khoddamه, Ehsan Ghofrani, (2019). Depositional Environment, Sequence Stratigraphy, Quality and Deployment of Reservoir Zones in the Kangan Formation in the Tabnak Anticline (Southern Zagros), Petroleum Research, 29(107), 4-21. magiran.com/p2050727
محمد نیک بین، محمد خانه باد، سید رضا موسوی، اسدالله محبوبی، مهدی خدامی، احسان غفرانی، ارزیابی محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی، تعیین کیفیت و گسترش زون های مخزنی سازند کنگان، واقع در تاقدیس تابناک (زاگرس جنوبی). مجله پژوهش نفت، 1398؛ 29(107): 4-21. magiran.com/p2050727
Mohammad Nikbin, Mohammad Khanehbad , Reza Mussavi, Asadollah Mahboubi, Mahdi Mahdi Khoddamه, Ehsan Ghofrani, Depositional Environment, Sequence Stratigraphy, Quality and Deployment of Reservoir Zones in the Kangan Formation in the Tabnak Anticline (Southern Zagros), Petroleum Research, 2019; 29(107): 4-21. magiran.com/p2050727
محمد نیک بین، محمد خانه باد، سید رضا موسوی، اسدالله محبوبی، مهدی خدامی، احسان غفرانی، "ارزیابی محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی، تعیین کیفیت و گسترش زون های مخزنی سازند کنگان، واقع در تاقدیس تابناک (زاگرس جنوبی)"، مجله پژوهش نفت 29، شماره 107 (1398): 4-21. magiran.com/p2050727
Mohammad Nikbin, Mohammad Khanehbad , Reza Mussavi, Asadollah Mahboubi, Mahdi Mahdi Khoddamه, Ehsan Ghofrani, "Depositional Environment, Sequence Stratigraphy, Quality and Deployment of Reservoir Zones in the Kangan Formation in the Tabnak Anticline (Southern Zagros)", Petroleum Research 29, no.107 (2019): 4-21. magiran.com/p2050727
محمد نیک بین، محمد خانه باد، سید رضا موسوی، اسدالله محبوبی، مهدی خدامی، احسان غفرانی، (1398). 'ارزیابی محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی، تعیین کیفیت و گسترش زون های مخزنی سازند کنگان، واقع در تاقدیس تابناک (زاگرس جنوبی)'، مجله پژوهش نفت، 29(107)، صص.4-21. magiran.com/p2050727
Mohammad Nikbin, Mohammad Khanehbad , Reza Mussavi, Asadollah Mahboubi, Mahdi Mahdi Khoddamه, Ehsan Ghofrani, (2019). 'Depositional Environment, Sequence Stratigraphy, Quality and Deployment of Reservoir Zones in the Kangan Formation in the Tabnak Anticline (Southern Zagros)', Petroleum Research, 29(107), pp.4-21. magiran.com/p2050727
محمد نیک بین؛ محمد خانه باد؛ سید رضا موسوی؛ اسدالله محبوبی؛ مهدی خدامی؛ احسان غفرانی. "ارزیابی محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی، تعیین کیفیت و گسترش زون های مخزنی سازند کنگان، واقع در تاقدیس تابناک (زاگرس جنوبی)". مجله پژوهش نفت، 29 ،107 ، 1398، 4-21. magiran.com/p2050727
Mohammad Nikbin; Mohammad Khanehbad ; Reza Mussavi; Asadollah Mahboubi; Mahdi Mahdi Khoddamه; Ehsan Ghofrani. "Depositional Environment, Sequence Stratigraphy, Quality and Deployment of Reservoir Zones in the Kangan Formation in the Tabnak Anticline (Southern Zagros)", Petroleum Research, 29, 107, 2019, 4-21. magiran.com/p2050727
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال