ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابک گلچین، مرتضی فلاحی، رامین مشک آبادی، (1398). مکان یابی استفاده از سامانه ی روشنایی در جاده ها برمبنای برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی: راه های اصلی استان آذربایجان شرقی)، فصلنامه جاده، 100، 73-86. magiran.com/p2050753
B. Golchin , M. Fallahi, R. Meshkabadi, (2019). Locating the Road Lighting System Based on Linear Programming (Case Study: Main Ways of East Azarbaijan Province), Road journal, 100, 73-86. magiran.com/p2050753
بابک گلچین، مرتضی فلاحی، رامین مشک آبادی، مکان یابی استفاده از سامانه ی روشنایی در جاده ها برمبنای برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی: راه های اصلی استان آذربایجان شرقی). فصلنامه جاده، 1398؛ 100: 73-86. magiran.com/p2050753
B. Golchin , M. Fallahi, R. Meshkabadi, Locating the Road Lighting System Based on Linear Programming (Case Study: Main Ways of East Azarbaijan Province), Road journal, 2019; 100: 73-86. magiran.com/p2050753
بابک گلچین، مرتضی فلاحی، رامین مشک آبادی، "مکان یابی استفاده از سامانه ی روشنایی در جاده ها برمبنای برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی: راه های اصلی استان آذربایجان شرقی)"، فصلنامه جاده ،100 (1398): 73-86. magiran.com/p2050753
B. Golchin , M. Fallahi, R. Meshkabadi, "Locating the Road Lighting System Based on Linear Programming (Case Study: Main Ways of East Azarbaijan Province)", Road journal no. 100 (2019): 73-86. magiran.com/p2050753
بابک گلچین، مرتضی فلاحی، رامین مشک آبادی، (1398). 'مکان یابی استفاده از سامانه ی روشنایی در جاده ها برمبنای برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی: راه های اصلی استان آذربایجان شرقی)'، فصلنامه جاده، 100، صص.73-86. magiran.com/p2050753
B. Golchin , M. Fallahi, R. Meshkabadi, (2019). 'Locating the Road Lighting System Based on Linear Programming (Case Study: Main Ways of East Azarbaijan Province)', Road journal, 100, pp.73-86. magiran.com/p2050753
بابک گلچین؛ مرتضی فلاحی؛ رامین مشک آبادی. "مکان یابی استفاده از سامانه ی روشنایی در جاده ها برمبنای برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی: راه های اصلی استان آذربایجان شرقی)". فصلنامه جاده، 100 ، 1398، 73-86. magiran.com/p2050753
B. Golchin ; M. Fallahi; R. Meshkabadi. "Locating the Road Lighting System Based on Linear Programming (Case Study: Main Ways of East Azarbaijan Province)", Road journal, 100, 2019, 73-86. magiran.com/p2050753
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال