ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب یوسفی، زهره احمدی، فاطمه دهقانی، فاطمه سادات ایزدخواه، ذبیح الله قارلی پور، (1398). ارتباط بین ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(9)، 44-52. magiran.com/p2050795
Zeynab Yousefi, Zohre Ahmadi, Fatemeh Dehghani, Zabihollah Gharlipour, Fateme Sadat Izadkhah, (2019). Relationship between Fear of Childbirth and Personality Type among Pregnant Women, Qom University of Medical Sciences Journal, 13(9), 44-52. magiran.com/p2050795
زینب یوسفی، زهره احمدی، فاطمه دهقانی، فاطمه سادات ایزدخواه، ذبیح الله قارلی پور، ارتباط بین ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1398؛ 13(9): 44-52. magiran.com/p2050795
Zeynab Yousefi, Zohre Ahmadi, Fatemeh Dehghani, Zabihollah Gharlipour, Fateme Sadat Izadkhah, Relationship between Fear of Childbirth and Personality Type among Pregnant Women, Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 13(9): 44-52. magiran.com/p2050795
زینب یوسفی، زهره احمدی، فاطمه دهقانی، فاطمه سادات ایزدخواه، ذبیح الله قارلی پور، "ارتباط بین ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 13، شماره 9 (1398): 44-52. magiran.com/p2050795
Zeynab Yousefi, Zohre Ahmadi, Fatemeh Dehghani, Zabihollah Gharlipour, Fateme Sadat Izadkhah, "Relationship between Fear of Childbirth and Personality Type among Pregnant Women", Qom University of Medical Sciences Journal 13, no.9 (2019): 44-52. magiran.com/p2050795
زینب یوسفی، زهره احمدی، فاطمه دهقانی، فاطمه سادات ایزدخواه، ذبیح الله قارلی پور، (1398). 'ارتباط بین ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(9)، صص.44-52. magiran.com/p2050795
Zeynab Yousefi, Zohre Ahmadi, Fatemeh Dehghani, Zabihollah Gharlipour, Fateme Sadat Izadkhah, (2019). 'Relationship between Fear of Childbirth and Personality Type among Pregnant Women', Qom University of Medical Sciences Journal, 13(9), pp.44-52. magiran.com/p2050795
زینب یوسفی؛ زهره احمدی؛ فاطمه دهقانی؛ فاطمه سادات ایزدخواه؛ ذبیح الله قارلی پور. "ارتباط بین ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 ،9 ، 1398، 44-52. magiran.com/p2050795
Zeynab Yousefi; Zohre Ahmadi; Fatemeh Dehghani; Zabihollah Gharlipour; Fateme Sadat Izadkhah. "Relationship between Fear of Childbirth and Personality Type among Pregnant Women", Qom University of Medical Sciences Journal, 13, 9, 2019, 44-52. magiran.com/p2050795
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال