ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حیدر دوست کافی، حسن حیدری، حسین داودی، مهدی زارع، (1398). مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت و روانشناسی مثبت بر بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان ریه، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(9)، 80-90. magiran.com/p2050798
Heidar Dustkafi, Hasan Heidari, Hosein Davoodi, Mahdi Zare, (2019). Comparison of the Effectiveness of Group Counseling by Gestalt Therapy and Positive Psychology Approach on Psychological Well-Being in Woman with Lung Cancer, Qom University of Medical Sciences Journal, 13(9), 80-90. magiran.com/p2050798
حیدر دوست کافی، حسن حیدری، حسین داودی، مهدی زارع، مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت و روانشناسی مثبت بر بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان ریه. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1398؛ 13(9): 80-90. magiran.com/p2050798
Heidar Dustkafi, Hasan Heidari, Hosein Davoodi, Mahdi Zare, Comparison of the Effectiveness of Group Counseling by Gestalt Therapy and Positive Psychology Approach on Psychological Well-Being in Woman with Lung Cancer, Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 13(9): 80-90. magiran.com/p2050798
حیدر دوست کافی، حسن حیدری، حسین داودی، مهدی زارع، "مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت و روانشناسی مثبت بر بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان ریه"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 13، شماره 9 (1398): 80-90. magiran.com/p2050798
Heidar Dustkafi, Hasan Heidari, Hosein Davoodi, Mahdi Zare, "Comparison of the Effectiveness of Group Counseling by Gestalt Therapy and Positive Psychology Approach on Psychological Well-Being in Woman with Lung Cancer", Qom University of Medical Sciences Journal 13, no.9 (2019): 80-90. magiran.com/p2050798
حیدر دوست کافی، حسن حیدری، حسین داودی، مهدی زارع، (1398). 'مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت و روانشناسی مثبت بر بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان ریه'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(9)، صص.80-90. magiran.com/p2050798
Heidar Dustkafi, Hasan Heidari, Hosein Davoodi, Mahdi Zare, (2019). 'Comparison of the Effectiveness of Group Counseling by Gestalt Therapy and Positive Psychology Approach on Psychological Well-Being in Woman with Lung Cancer', Qom University of Medical Sciences Journal, 13(9), pp.80-90. magiran.com/p2050798
حیدر دوست کافی؛ حسن حیدری؛ حسین داودی؛ مهدی زارع. "مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت و روانشناسی مثبت بر بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان ریه". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 ،9 ، 1398، 80-90. magiran.com/p2050798
Heidar Dustkafi; Hasan Heidari; Hosein Davoodi; Mahdi Zare. "Comparison of the Effectiveness of Group Counseling by Gestalt Therapy and Positive Psychology Approach on Psychological Well-Being in Woman with Lung Cancer", Qom University of Medical Sciences Journal, 13, 9, 2019, 80-90. magiran.com/p2050798
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال