ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه کرمشاهی امجزی، قاسم جلیلوند، امید دیانی، مهدی دهقان بنادکی، (1398). اثرات تغذیه شاهدانه در جیره های با پروتئین خام متفاوت بر عملکرد، قابلیت هضم ، فراسنجه های شکمبه ای و سنتز پروتئین میکروبی در بره های پرواری بلوچی، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 7(2)، 33-58. magiran.com/p2050823
ghasem jalilvand, omid dayani, mehdi Dehghan banadaky, khadijeh Karamshahi Amjazi, (2019). Effects of feeding hemp seeds in diets with different levels of crude protein on Performance, Digestibility, Ruminal metabolites and Synthesis of Microbial Protein in Baluchi fattening lambs., Journal of Ruminant Research, 7(2), 33-58. magiran.com/p2050823
خدیجه کرمشاهی امجزی، قاسم جلیلوند، امید دیانی، مهدی دهقان بنادکی، اثرات تغذیه شاهدانه در جیره های با پروتئین خام متفاوت بر عملکرد، قابلیت هضم ، فراسنجه های شکمبه ای و سنتز پروتئین میکروبی در بره های پرواری بلوچی. مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 1398؛ 7(2): 33-58. magiran.com/p2050823
ghasem jalilvand, omid dayani, mehdi Dehghan banadaky, khadijeh Karamshahi Amjazi, Effects of feeding hemp seeds in diets with different levels of crude protein on Performance, Digestibility, Ruminal metabolites and Synthesis of Microbial Protein in Baluchi fattening lambs., Journal of Ruminant Research, 2019; 7(2): 33-58. magiran.com/p2050823
خدیجه کرمشاهی امجزی، قاسم جلیلوند، امید دیانی، مهدی دهقان بنادکی، "اثرات تغذیه شاهدانه در جیره های با پروتئین خام متفاوت بر عملکرد، قابلیت هضم ، فراسنجه های شکمبه ای و سنتز پروتئین میکروبی در بره های پرواری بلوچی"، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 7، شماره 2 (1398): 33-58. magiran.com/p2050823
ghasem jalilvand, omid dayani, mehdi Dehghan banadaky, khadijeh Karamshahi Amjazi, "Effects of feeding hemp seeds in diets with different levels of crude protein on Performance, Digestibility, Ruminal metabolites and Synthesis of Microbial Protein in Baluchi fattening lambs.", Journal of Ruminant Research 7, no.2 (2019): 33-58. magiran.com/p2050823
خدیجه کرمشاهی امجزی، قاسم جلیلوند، امید دیانی، مهدی دهقان بنادکی، (1398). 'اثرات تغذیه شاهدانه در جیره های با پروتئین خام متفاوت بر عملکرد، قابلیت هضم ، فراسنجه های شکمبه ای و سنتز پروتئین میکروبی در بره های پرواری بلوچی'، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 7(2)، صص.33-58. magiran.com/p2050823
ghasem jalilvand, omid dayani, mehdi Dehghan banadaky, khadijeh Karamshahi Amjazi, (2019). 'Effects of feeding hemp seeds in diets with different levels of crude protein on Performance, Digestibility, Ruminal metabolites and Synthesis of Microbial Protein in Baluchi fattening lambs.', Journal of Ruminant Research, 7(2), pp.33-58. magiran.com/p2050823
خدیجه کرمشاهی امجزی؛ قاسم جلیلوند؛ امید دیانی؛ مهدی دهقان بنادکی. "اثرات تغذیه شاهدانه در جیره های با پروتئین خام متفاوت بر عملکرد، قابلیت هضم ، فراسنجه های شکمبه ای و سنتز پروتئین میکروبی در بره های پرواری بلوچی". مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 7 ،2 ، 1398، 33-58. magiran.com/p2050823
ghasem jalilvand; omid dayani; mehdi Dehghan banadaky; khadijeh Karamshahi Amjazi. "Effects of feeding hemp seeds in diets with different levels of crude protein on Performance, Digestibility, Ruminal metabolites and Synthesis of Microbial Protein in Baluchi fattening lambs.", Journal of Ruminant Research, 7, 2, 2019, 33-58. magiran.com/p2050823
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال