ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی بهگر، رضا ولی زاده، عباسعلی ناصریان، سمانه قاسمی، میراحمد موسوی، (1398). تاثیر پرتو گاما، هیدروکسید سدیم، اوره و پلی اتیلن گلایکول بر ترکیبات فنولیک، تولید گاز و ساخت پروتئین میکروبی ضایعات پسته پاک کنی در شرایط آزمایشگاهی، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 7(2)، 97-112. magiran.com/p2050826
S. Ghasemi, A.A. Naserian, R. Valizadeh, M. Behgar, M.A. Mosavi Shalmai, (2019). The effects gamma irradiation, sodium hydroxide, urea and polyethylene glycol on phenolic compounds, in vitro gas production kinetics and microbial protein synthesis of pistachio by-products, Journal of Ruminant Research, 7(2), 97-112. magiran.com/p2050826
مهدی بهگر، رضا ولی زاده، عباسعلی ناصریان، سمانه قاسمی، میراحمد موسوی، تاثیر پرتو گاما، هیدروکسید سدیم، اوره و پلی اتیلن گلایکول بر ترکیبات فنولیک، تولید گاز و ساخت پروتئین میکروبی ضایعات پسته پاک کنی در شرایط آزمایشگاهی. مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 1398؛ 7(2): 97-112. magiran.com/p2050826
S. Ghasemi, A.A. Naserian, R. Valizadeh, M. Behgar, M.A. Mosavi Shalmai, The effects gamma irradiation, sodium hydroxide, urea and polyethylene glycol on phenolic compounds, in vitro gas production kinetics and microbial protein synthesis of pistachio by-products, Journal of Ruminant Research, 2019; 7(2): 97-112. magiran.com/p2050826
مهدی بهگر، رضا ولی زاده، عباسعلی ناصریان، سمانه قاسمی، میراحمد موسوی، "تاثیر پرتو گاما، هیدروکسید سدیم، اوره و پلی اتیلن گلایکول بر ترکیبات فنولیک، تولید گاز و ساخت پروتئین میکروبی ضایعات پسته پاک کنی در شرایط آزمایشگاهی"، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 7، شماره 2 (1398): 97-112. magiran.com/p2050826
S. Ghasemi, A.A. Naserian, R. Valizadeh, M. Behgar, M.A. Mosavi Shalmai, "The effects gamma irradiation, sodium hydroxide, urea and polyethylene glycol on phenolic compounds, in vitro gas production kinetics and microbial protein synthesis of pistachio by-products", Journal of Ruminant Research 7, no.2 (2019): 97-112. magiran.com/p2050826
مهدی بهگر، رضا ولی زاده، عباسعلی ناصریان، سمانه قاسمی، میراحمد موسوی، (1398). 'تاثیر پرتو گاما، هیدروکسید سدیم، اوره و پلی اتیلن گلایکول بر ترکیبات فنولیک، تولید گاز و ساخت پروتئین میکروبی ضایعات پسته پاک کنی در شرایط آزمایشگاهی'، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 7(2)، صص.97-112. magiran.com/p2050826
S. Ghasemi, A.A. Naserian, R. Valizadeh, M. Behgar, M.A. Mosavi Shalmai, (2019). 'The effects gamma irradiation, sodium hydroxide, urea and polyethylene glycol on phenolic compounds, in vitro gas production kinetics and microbial protein synthesis of pistachio by-products', Journal of Ruminant Research, 7(2), pp.97-112. magiran.com/p2050826
مهدی بهگر؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان؛ سمانه قاسمی؛ میراحمد موسوی. "تاثیر پرتو گاما، هیدروکسید سدیم، اوره و پلی اتیلن گلایکول بر ترکیبات فنولیک، تولید گاز و ساخت پروتئین میکروبی ضایعات پسته پاک کنی در شرایط آزمایشگاهی". مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 7 ،2 ، 1398، 97-112. magiran.com/p2050826
S. Ghasemi; A.A. Naserian; R. Valizadeh; M. Behgar; M.A. Mosavi Shalmai. "The effects gamma irradiation, sodium hydroxide, urea and polyethylene glycol on phenolic compounds, in vitro gas production kinetics and microbial protein synthesis of pistachio by-products", Journal of Ruminant Research, 7, 2, 2019, 97-112. magiran.com/p2050826
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال