ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن سمیعی زفرقندی، تقی قورچی، علی اسدی الموتی، فرزاد قنبری، مهدی دهقان بنادکی، (1398). اثر اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک و آلفا-لینولنیک بر مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر گاوهای تازه زای هلشتاین، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 7(2)، 129-144. magiran.com/p2050828
M. Samiei Zafarghandi, Taghi Ghoorchi, A. Asadi Alamouti, F. Ghanbari, M. Dehghan Banadaky, (2019). Effect of palmitic and stearic acid and alpha-linolenic fatty acids on feed intake, milk production and milk components in Holstein fresh cows, Journal of Ruminant Research, 7(2), 129-144. magiran.com/p2050828
محسن سمیعی زفرقندی، تقی قورچی، علی اسدی الموتی، فرزاد قنبری، مهدی دهقان بنادکی، اثر اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک و آلفا-لینولنیک بر مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر گاوهای تازه زای هلشتاین. مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 1398؛ 7(2): 129-144. magiran.com/p2050828
M. Samiei Zafarghandi, Taghi Ghoorchi, A. Asadi Alamouti, F. Ghanbari, M. Dehghan Banadaky, Effect of palmitic and stearic acid and alpha-linolenic fatty acids on feed intake, milk production and milk components in Holstein fresh cows, Journal of Ruminant Research, 2019; 7(2): 129-144. magiran.com/p2050828
محسن سمیعی زفرقندی، تقی قورچی، علی اسدی الموتی، فرزاد قنبری، مهدی دهقان بنادکی، "اثر اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک و آلفا-لینولنیک بر مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر گاوهای تازه زای هلشتاین"، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 7، شماره 2 (1398): 129-144. magiran.com/p2050828
M. Samiei Zafarghandi, Taghi Ghoorchi, A. Asadi Alamouti, F. Ghanbari, M. Dehghan Banadaky, "Effect of palmitic and stearic acid and alpha-linolenic fatty acids on feed intake, milk production and milk components in Holstein fresh cows", Journal of Ruminant Research 7, no.2 (2019): 129-144. magiran.com/p2050828
محسن سمیعی زفرقندی، تقی قورچی، علی اسدی الموتی، فرزاد قنبری، مهدی دهقان بنادکی، (1398). 'اثر اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک و آلفا-لینولنیک بر مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر گاوهای تازه زای هلشتاین'، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 7(2)، صص.129-144. magiran.com/p2050828
M. Samiei Zafarghandi, Taghi Ghoorchi, A. Asadi Alamouti, F. Ghanbari, M. Dehghan Banadaky, (2019). 'Effect of palmitic and stearic acid and alpha-linolenic fatty acids on feed intake, milk production and milk components in Holstein fresh cows', Journal of Ruminant Research, 7(2), pp.129-144. magiran.com/p2050828
محسن سمیعی زفرقندی؛ تقی قورچی؛ علی اسدی الموتی؛ فرزاد قنبری؛ مهدی دهقان بنادکی. "اثر اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک و آلفا-لینولنیک بر مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر گاوهای تازه زای هلشتاین". مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 7 ،2 ، 1398، 129-144. magiran.com/p2050828
M. Samiei Zafarghandi; Taghi Ghoorchi; A. Asadi Alamouti; F. Ghanbari; M. Dehghan Banadaky. "Effect of palmitic and stearic acid and alpha-linolenic fatty acids on feed intake, milk production and milk components in Holstein fresh cows", Journal of Ruminant Research, 7, 2, 2019, 129-144. magiran.com/p2050828
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال