ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Hedieh Jafari، Dariush Gharibi، Shahrokh Navidpour، Alireza Forouzan، Behzad Masihipour، (1398). جداسازی و شناسایی باکتری های دستگاه گوارش عقرب های آندروکتونوس کراسسیکوودا، هوتنتوتا شاخ و مزوبوتوس اپئوس، مجله ایرانی بیوسیستماتیک جانوری، 15(1)، 1-8. magiran.com/p2050841
Hedieh Jafari, Dariush Gharibi, Shahrokh Navidpour, Alireza Forouzan, Behzad Masihipour, (2019). Isolation and characterization of bacterial community in the gut of the Androctonus crassicuda, Hottentota schach and Mesobuthus epeus scorpions, Iranian journal of animal biosystematics, 15(1), 1-8. magiran.com/p2050841
Hedieh Jafari، Dariush Gharibi، Shahrokh Navidpour، Alireza Forouzan، Behzad Masihipour، جداسازی و شناسایی باکتری های دستگاه گوارش عقرب های آندروکتونوس کراسسیکوودا، هوتنتوتا شاخ و مزوبوتوس اپئوس. مجله ایرانی بیوسیستماتیک جانوری، 1398؛ 15(1): 1-8. magiran.com/p2050841
Hedieh Jafari, Dariush Gharibi, Shahrokh Navidpour, Alireza Forouzan, Behzad Masihipour, Isolation and characterization of bacterial community in the gut of the Androctonus crassicuda, Hottentota schach and Mesobuthus epeus scorpions, Iranian journal of animal biosystematics, 2019; 15(1): 1-8. magiran.com/p2050841
Hedieh Jafari، Dariush Gharibi، Shahrokh Navidpour، Alireza Forouzan، Behzad Masihipour، "جداسازی و شناسایی باکتری های دستگاه گوارش عقرب های آندروکتونوس کراسسیکوودا، هوتنتوتا شاخ و مزوبوتوس اپئوس"، مجله ایرانی بیوسیستماتیک جانوری 15، شماره 1 (1398): 1-8. magiran.com/p2050841
Hedieh Jafari, Dariush Gharibi, Shahrokh Navidpour, Alireza Forouzan, Behzad Masihipour, "Isolation and characterization of bacterial community in the gut of the Androctonus crassicuda, Hottentota schach and Mesobuthus epeus scorpions", Iranian journal of animal biosystematics 15, no.1 (2019): 1-8. magiran.com/p2050841
Hedieh Jafari، Dariush Gharibi، Shahrokh Navidpour، Alireza Forouzan، Behzad Masihipour، (1398). 'جداسازی و شناسایی باکتری های دستگاه گوارش عقرب های آندروکتونوس کراسسیکوودا، هوتنتوتا شاخ و مزوبوتوس اپئوس'، مجله ایرانی بیوسیستماتیک جانوری، 15(1)، صص.1-8. magiran.com/p2050841
Hedieh Jafari, Dariush Gharibi, Shahrokh Navidpour, Alireza Forouzan, Behzad Masihipour, (2019). 'Isolation and characterization of bacterial community in the gut of the Androctonus crassicuda, Hottentota schach and Mesobuthus epeus scorpions', Iranian journal of animal biosystematics, 15(1), pp.1-8. magiran.com/p2050841
Hedieh Jafari؛ Dariush Gharibi؛ Shahrokh Navidpour؛ Alireza Forouzan؛ Behzad Masihipour. "جداسازی و شناسایی باکتری های دستگاه گوارش عقرب های آندروکتونوس کراسسیکوودا، هوتنتوتا شاخ و مزوبوتوس اپئوس". مجله ایرانی بیوسیستماتیک جانوری، 15 ،1 ، 1398، 1-8. magiran.com/p2050841
Hedieh Jafari; Dariush Gharibi; Shahrokh Navidpour; Alireza Forouzan; Behzad Masihipour. "Isolation and characterization of bacterial community in the gut of the Androctonus crassicuda, Hottentota schach and Mesobuthus epeus scorpions", Iranian journal of animal biosystematics, 15, 1, 2019, 1-8. magiran.com/p2050841
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال