ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید کاظمی، (1398). پتانسیل های لازم دولت مدرن برای موفقیت در سیاست خارجی، ماهنامه پژوهش ملل، 4(45)، 103-120. magiran.com/p2050853
Majid Kazemi, (2019). The Modern Government's Required Potential for Foreign Policy Success, International Journal of Nations Research, 4(45), 103-120. magiran.com/p2050853
مجید کاظمی، پتانسیل های لازم دولت مدرن برای موفقیت در سیاست خارجی. ماهنامه پژوهش ملل، 1398؛ 4(45): 103-120. magiran.com/p2050853
Majid Kazemi, The Modern Government's Required Potential for Foreign Policy Success, International Journal of Nations Research, 2019; 4(45): 103-120. magiran.com/p2050853
مجید کاظمی، "پتانسیل های لازم دولت مدرن برای موفقیت در سیاست خارجی"، ماهنامه پژوهش ملل 4، شماره 45 (1398): 103-120. magiran.com/p2050853
Majid Kazemi, "The Modern Government's Required Potential for Foreign Policy Success", International Journal of Nations Research 4, no.45 (2019): 103-120. magiran.com/p2050853
مجید کاظمی، (1398). 'پتانسیل های لازم دولت مدرن برای موفقیت در سیاست خارجی'، ماهنامه پژوهش ملل، 4(45)، صص.103-120. magiran.com/p2050853
Majid Kazemi, (2019). 'The Modern Government's Required Potential for Foreign Policy Success', International Journal of Nations Research, 4(45), pp.103-120. magiran.com/p2050853
مجید کاظمی. "پتانسیل های لازم دولت مدرن برای موفقیت در سیاست خارجی". ماهنامه پژوهش ملل، 4 ،45 ، 1398، 103-120. magiran.com/p2050853
Majid Kazemi. "The Modern Government's Required Potential for Foreign Policy Success", International Journal of Nations Research, 4, 45, 2019, 103-120. magiran.com/p2050853
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال