ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی بافکار، حمزه علی علیزاده، جبار مظفری، (1398). بررسی تاثیر تغییر الگوی کشت بر جلوگیری از زه دار شدن اراضی دشت عباس با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 13(4)، 1102-1112. magiran.com/p2050885
A. Bafkar, H.A. Alizadeh, J. Mozafari, (2019). Investigating the Effect of Crop Pattern on Prevention of Drainage of Dasht_e_Abbas Land Using Dynamic System Approach, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 13(4), 1102-1112. magiran.com/p2050885
علی بافکار، حمزه علی علیزاده، جبار مظفری، بررسی تاثیر تغییر الگوی کشت بر جلوگیری از زه دار شدن اراضی دشت عباس با استفاده از رویکرد پویایی سیستم. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1398؛ 13(4): 1102-1112. magiran.com/p2050885
A. Bafkar, H.A. Alizadeh, J. Mozafari, Investigating the Effect of Crop Pattern on Prevention of Drainage of Dasht_e_Abbas Land Using Dynamic System Approach, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2019; 13(4): 1102-1112. magiran.com/p2050885
علی بافکار، حمزه علی علیزاده، جبار مظفری، "بررسی تاثیر تغییر الگوی کشت بر جلوگیری از زه دار شدن اراضی دشت عباس با استفاده از رویکرد پویایی سیستم"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 13، شماره 4 (1398): 1102-1112. magiran.com/p2050885
A. Bafkar, H.A. Alizadeh, J. Mozafari, "Investigating the Effect of Crop Pattern on Prevention of Drainage of Dasht_e_Abbas Land Using Dynamic System Approach", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 13, no.4 (2019): 1102-1112. magiran.com/p2050885
علی بافکار، حمزه علی علیزاده، جبار مظفری، (1398). 'بررسی تاثیر تغییر الگوی کشت بر جلوگیری از زه دار شدن اراضی دشت عباس با استفاده از رویکرد پویایی سیستم'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 13(4)، صص.1102-1112. magiran.com/p2050885
A. Bafkar, H.A. Alizadeh, J. Mozafari, (2019). 'Investigating the Effect of Crop Pattern on Prevention of Drainage of Dasht_e_Abbas Land Using Dynamic System Approach', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 13(4), pp.1102-1112. magiran.com/p2050885
علی بافکار؛ حمزه علی علیزاده؛ جبار مظفری. "بررسی تاثیر تغییر الگوی کشت بر جلوگیری از زه دار شدن اراضی دشت عباس با استفاده از رویکرد پویایی سیستم". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 13 ،4 ، 1398، 1102-1112. magiran.com/p2050885
A. Bafkar; H.A. Alizadeh; J. Mozafari. "Investigating the Effect of Crop Pattern on Prevention of Drainage of Dasht_e_Abbas Land Using Dynamic System Approach", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 13, 4, 2019, 1102-1112. magiran.com/p2050885
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال