ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Sung Hee Shin, Hye Jung Kim, Won Hwa Kim, See Hyung Kim, Jeeyeon Lee, Ji Young Park, (2019). Schwannoma in a Breast Cancer Patient Mimicking a Metastatic Interpectoral Lymph Node with Various Imaging Modalities: A Case Report, Iranian Journal of Radiology, 16(4), 13. magiran.com/p2050953
Sung Hee Shin, Hye Jung Kim, Won Hwa Kim, See Hyung Kim, Jeeyeon Lee, Ji Young Park, Schwannoma in a Breast Cancer Patient Mimicking a Metastatic Interpectoral Lymph Node with Various Imaging Modalities: A Case Report, Iranian Journal of Radiology, 2019; 16(4): 13. magiran.com/p2050953
Sung Hee Shin, Hye Jung Kim, Won Hwa Kim, See Hyung Kim, Jeeyeon Lee, Ji Young Park, "Schwannoma in a Breast Cancer Patient Mimicking a Metastatic Interpectoral Lymph Node with Various Imaging Modalities: A Case Report", Iranian Journal of Radiology 16, no.4 (2019): 13. magiran.com/p2050953
Sung Hee Shin, Hye Jung Kim, Won Hwa Kim, See Hyung Kim, Jeeyeon Lee, Ji Young Park, (2019). 'Schwannoma in a Breast Cancer Patient Mimicking a Metastatic Interpectoral Lymph Node with Various Imaging Modalities: A Case Report', Iranian Journal of Radiology, 16(4), pp.13. magiran.com/p2050953
Sung Hee Shin; Hye Jung Kim; Won Hwa Kim; See Hyung Kim; Jeeyeon Lee; Ji Young Park. "Schwannoma in a Breast Cancer Patient Mimicking a Metastatic Interpectoral Lymph Node with Various Imaging Modalities: A Case Report", Iranian Journal of Radiology, 16, 4, 2019, 13. magiran.com/p2050953
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال