ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صادق زارع صفت، احمد ملکی پور، جمال معمر حور، (1398). بررسی ایدئولوژی های برنامه درسی دبیران کار و فناوری و میزان سازگاری ایدئولوژی های آن ها با اسناد بالادستی (مطالعه موردی: دبیران متوسطه اول استان خراسان رضوی)، مجله فناوری برنامه درسی، 2(3)، 1-14. magiran.com/p2050959
Sadegh Zaresefat, Ahmad Malekipour, Jamal Mammer Hor, (2019). Investigating The Curriculum Ideologies of The Work and Technology Teachers and Compatibility of Their Ideologies With High Level Document (Case Study: Middle School Teachers in Khorasan Razavi Province), Journal of Curriculum Technology, 2(3), 1-14. magiran.com/p2050959
صادق زارع صفت، احمد ملکی پور، جمال معمر حور، بررسی ایدئولوژی های برنامه درسی دبیران کار و فناوری و میزان سازگاری ایدئولوژی های آن ها با اسناد بالادستی (مطالعه موردی: دبیران متوسطه اول استان خراسان رضوی). مجله فناوری برنامه درسی، 1398؛ 2(3): 1-14. magiran.com/p2050959
Sadegh Zaresefat, Ahmad Malekipour, Jamal Mammer Hor, Investigating The Curriculum Ideologies of The Work and Technology Teachers and Compatibility of Their Ideologies With High Level Document (Case Study: Middle School Teachers in Khorasan Razavi Province), Journal of Curriculum Technology, 2019; 2(3): 1-14. magiran.com/p2050959
صادق زارع صفت، احمد ملکی پور، جمال معمر حور، "بررسی ایدئولوژی های برنامه درسی دبیران کار و فناوری و میزان سازگاری ایدئولوژی های آن ها با اسناد بالادستی (مطالعه موردی: دبیران متوسطه اول استان خراسان رضوی)"، مجله فناوری برنامه درسی 2، شماره 3 (1398): 1-14. magiran.com/p2050959
Sadegh Zaresefat, Ahmad Malekipour, Jamal Mammer Hor, "Investigating The Curriculum Ideologies of The Work and Technology Teachers and Compatibility of Their Ideologies With High Level Document (Case Study: Middle School Teachers in Khorasan Razavi Province)", Journal of Curriculum Technology 2, no.3 (2019): 1-14. magiran.com/p2050959
صادق زارع صفت، احمد ملکی پور، جمال معمر حور، (1398). 'بررسی ایدئولوژی های برنامه درسی دبیران کار و فناوری و میزان سازگاری ایدئولوژی های آن ها با اسناد بالادستی (مطالعه موردی: دبیران متوسطه اول استان خراسان رضوی)'، مجله فناوری برنامه درسی، 2(3)، صص.1-14. magiran.com/p2050959
Sadegh Zaresefat, Ahmad Malekipour, Jamal Mammer Hor, (2019). 'Investigating The Curriculum Ideologies of The Work and Technology Teachers and Compatibility of Their Ideologies With High Level Document (Case Study: Middle School Teachers in Khorasan Razavi Province)', Journal of Curriculum Technology, 2(3), pp.1-14. magiran.com/p2050959
صادق زارع صفت؛ احمد ملکی پور؛ جمال معمر حور. "بررسی ایدئولوژی های برنامه درسی دبیران کار و فناوری و میزان سازگاری ایدئولوژی های آن ها با اسناد بالادستی (مطالعه موردی: دبیران متوسطه اول استان خراسان رضوی)". مجله فناوری برنامه درسی، 2 ،3 ، 1398، 1-14. magiran.com/p2050959
Sadegh Zaresefat; Ahmad Malekipour; Jamal Mammer Hor. "Investigating The Curriculum Ideologies of The Work and Technology Teachers and Compatibility of Their Ideologies With High Level Document (Case Study: Middle School Teachers in Khorasan Razavi Province)", Journal of Curriculum Technology, 2, 3, 2019, 1-14. magiran.com/p2050959
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال