ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام نظیری، حسین قاسم پور مقدم، (1398). اثربخشی آموزش چندرسانه ای حل مساله بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان، یک کارآزمایی بالینی، مجله فناوری برنامه درسی، 2(3)، 29-39. magiran.com/p2050961
Elham Naziri, Hosein Ghasempur Moghadam, (2019). The Effectiveness of Multimedia Problem Solving Training on Reducing Social Anxiety Among Students, A Clinical Trial, Journal of Curriculum Technology, 2(3), 29-39. magiran.com/p2050961
الهام نظیری، حسین قاسم پور مقدم، اثربخشی آموزش چندرسانه ای حل مساله بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان، یک کارآزمایی بالینی. مجله فناوری برنامه درسی، 1398؛ 2(3): 29-39. magiran.com/p2050961
Elham Naziri, Hosein Ghasempur Moghadam, The Effectiveness of Multimedia Problem Solving Training on Reducing Social Anxiety Among Students, A Clinical Trial, Journal of Curriculum Technology, 2019; 2(3): 29-39. magiran.com/p2050961
الهام نظیری، حسین قاسم پور مقدم، "اثربخشی آموزش چندرسانه ای حل مساله بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان، یک کارآزمایی بالینی"، مجله فناوری برنامه درسی 2، شماره 3 (1398): 29-39. magiran.com/p2050961
Elham Naziri, Hosein Ghasempur Moghadam, "The Effectiveness of Multimedia Problem Solving Training on Reducing Social Anxiety Among Students, A Clinical Trial", Journal of Curriculum Technology 2, no.3 (2019): 29-39. magiran.com/p2050961
الهام نظیری، حسین قاسم پور مقدم، (1398). 'اثربخشی آموزش چندرسانه ای حل مساله بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان، یک کارآزمایی بالینی'، مجله فناوری برنامه درسی، 2(3)، صص.29-39. magiran.com/p2050961
Elham Naziri, Hosein Ghasempur Moghadam, (2019). 'The Effectiveness of Multimedia Problem Solving Training on Reducing Social Anxiety Among Students, A Clinical Trial', Journal of Curriculum Technology, 2(3), pp.29-39. magiran.com/p2050961
الهام نظیری؛ حسین قاسم پور مقدم. "اثربخشی آموزش چندرسانه ای حل مساله بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان، یک کارآزمایی بالینی". مجله فناوری برنامه درسی، 2 ،3 ، 1398، 29-39. magiran.com/p2050961
Elham Naziri; Hosein Ghasempur Moghadam. "The Effectiveness of Multimedia Problem Solving Training on Reducing Social Anxiety Among Students, A Clinical Trial", Journal of Curriculum Technology, 2, 3, 2019, 29-39. magiran.com/p2050961
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال