ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل زارعی زوارکی، روشن احمدی، داریوش نوروزی، علی دلاور، فریبرز درتاج، (1398). تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس اسناد بالادستی ملی و بین المللی، مجله فناوری برنامه درسی، 2(3)، 53-68. magiran.com/p2050963
Esmail Zaree Zavaraki, Roshan Ahmadi, Daryoush Norouzi, Ali Delavar, Fariborz Dortaj, (2019). Development and Validation of Instructional Design Model For Technological Competencies of Student Teachers on The Basis of National and International Upstream Documents, Journal of Curriculum Technology, 2(3), 53-68. magiran.com/p2050963
اسماعیل زارعی زوارکی، روشن احمدی، داریوش نوروزی، علی دلاور، فریبرز درتاج، تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس اسناد بالادستی ملی و بین المللی. مجله فناوری برنامه درسی، 1398؛ 2(3): 53-68. magiran.com/p2050963
Esmail Zaree Zavaraki, Roshan Ahmadi, Daryoush Norouzi, Ali Delavar, Fariborz Dortaj, Development and Validation of Instructional Design Model For Technological Competencies of Student Teachers on The Basis of National and International Upstream Documents, Journal of Curriculum Technology, 2019; 2(3): 53-68. magiran.com/p2050963
اسماعیل زارعی زوارکی، روشن احمدی، داریوش نوروزی، علی دلاور، فریبرز درتاج، "تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس اسناد بالادستی ملی و بین المللی"، مجله فناوری برنامه درسی 2، شماره 3 (1398): 53-68. magiran.com/p2050963
Esmail Zaree Zavaraki, Roshan Ahmadi, Daryoush Norouzi, Ali Delavar, Fariborz Dortaj, "Development and Validation of Instructional Design Model For Technological Competencies of Student Teachers on The Basis of National and International Upstream Documents", Journal of Curriculum Technology 2, no.3 (2019): 53-68. magiran.com/p2050963
اسماعیل زارعی زوارکی، روشن احمدی، داریوش نوروزی، علی دلاور، فریبرز درتاج، (1398). 'تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس اسناد بالادستی ملی و بین المللی'، مجله فناوری برنامه درسی، 2(3)، صص.53-68. magiran.com/p2050963
Esmail Zaree Zavaraki, Roshan Ahmadi, Daryoush Norouzi, Ali Delavar, Fariborz Dortaj, (2019). 'Development and Validation of Instructional Design Model For Technological Competencies of Student Teachers on The Basis of National and International Upstream Documents', Journal of Curriculum Technology, 2(3), pp.53-68. magiran.com/p2050963
اسماعیل زارعی زوارکی؛ روشن احمدی؛ داریوش نوروزی؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج. "تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس اسناد بالادستی ملی و بین المللی". مجله فناوری برنامه درسی، 2 ،3 ، 1398، 53-68. magiran.com/p2050963
Esmail Zaree Zavaraki; Roshan Ahmadi; Daryoush Norouzi; Ali Delavar; Fariborz Dortaj. "Development and Validation of Instructional Design Model For Technological Competencies of Student Teachers on The Basis of National and International Upstream Documents", Journal of Curriculum Technology, 2, 3, 2019, 53-68. magiran.com/p2050963
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال