ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه حمزه ئی، محسن باقری، سعید موسوی پور، (1398). تاثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر مهارت های خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان، مجله فناوری برنامه درسی، 2(3)، 69-77. magiran.com/p2050964
Afsaneh Hamzehie, Mohsen Bagheri, Saeed Moosavipour, (2019). The Effect 0f Mobile Learning Based on Gagne's Instructional Design on University Students' Self-Regulation Skills and Learning, Journal of Curriculum Technology, 2(3), 69-77. magiran.com/p2050964
افسانه حمزه ئی، محسن باقری، سعید موسوی پور، تاثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر مهارت های خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان. مجله فناوری برنامه درسی، 1398؛ 2(3): 69-77. magiran.com/p2050964
Afsaneh Hamzehie, Mohsen Bagheri, Saeed Moosavipour, The Effect 0f Mobile Learning Based on Gagne's Instructional Design on University Students' Self-Regulation Skills and Learning, Journal of Curriculum Technology, 2019; 2(3): 69-77. magiran.com/p2050964
افسانه حمزه ئی، محسن باقری، سعید موسوی پور، "تاثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر مهارت های خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان"، مجله فناوری برنامه درسی 2، شماره 3 (1398): 69-77. magiran.com/p2050964
Afsaneh Hamzehie, Mohsen Bagheri, Saeed Moosavipour, "The Effect 0f Mobile Learning Based on Gagne's Instructional Design on University Students' Self-Regulation Skills and Learning", Journal of Curriculum Technology 2, no.3 (2019): 69-77. magiran.com/p2050964
افسانه حمزه ئی، محسن باقری، سعید موسوی پور، (1398). 'تاثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر مهارت های خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان'، مجله فناوری برنامه درسی، 2(3)، صص.69-77. magiran.com/p2050964
Afsaneh Hamzehie, Mohsen Bagheri, Saeed Moosavipour, (2019). 'The Effect 0f Mobile Learning Based on Gagne's Instructional Design on University Students' Self-Regulation Skills and Learning', Journal of Curriculum Technology, 2(3), pp.69-77. magiran.com/p2050964
افسانه حمزه ئی؛ محسن باقری؛ سعید موسوی پور. "تاثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر مهارت های خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان". مجله فناوری برنامه درسی، 2 ،3 ، 1398، 69-77. magiran.com/p2050964
Afsaneh Hamzehie; Mohsen Bagheri; Saeed Moosavipour. "The Effect 0f Mobile Learning Based on Gagne's Instructional Design on University Students' Self-Regulation Skills and Learning", Journal of Curriculum Technology, 2, 3, 2019, 69-77. magiran.com/p2050964
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال