ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه بخشی پریخانی، صادق حامدی نسب، (1395). بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری تلفن همراه توسط معلمان و دانش آموزان در آموزش و یادگیری، مجله فناوری برنامه درسی، 1(2)، 1-14. magiran.com/p2050970
Somayeh Bakhshi Parikhani , Sadegh Hamedinasab, (2016). Investigating The Factors Affecting the Acceptance of Mobile Technology By Teachers and Students in Teaching and Learning, Journal of Curriculum Technology, 1(2), 1-14. magiran.com/p2050970
سمیه بخشی پریخانی، صادق حامدی نسب، بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری تلفن همراه توسط معلمان و دانش آموزان در آموزش و یادگیری. مجله فناوری برنامه درسی، 1395؛ 1(2): 1-14. magiran.com/p2050970
Somayeh Bakhshi Parikhani , Sadegh Hamedinasab, Investigating The Factors Affecting the Acceptance of Mobile Technology By Teachers and Students in Teaching and Learning, Journal of Curriculum Technology, 2016; 1(2): 1-14. magiran.com/p2050970
سمیه بخشی پریخانی، صادق حامدی نسب، "بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری تلفن همراه توسط معلمان و دانش آموزان در آموزش و یادگیری"، مجله فناوری برنامه درسی 1، شماره 2 (1395): 1-14. magiran.com/p2050970
Somayeh Bakhshi Parikhani , Sadegh Hamedinasab, "Investigating The Factors Affecting the Acceptance of Mobile Technology By Teachers and Students in Teaching and Learning", Journal of Curriculum Technology 1, no.2 (2016): 1-14. magiran.com/p2050970
سمیه بخشی پریخانی، صادق حامدی نسب، (1395). 'بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری تلفن همراه توسط معلمان و دانش آموزان در آموزش و یادگیری'، مجله فناوری برنامه درسی، 1(2)، صص.1-14. magiran.com/p2050970
Somayeh Bakhshi Parikhani , Sadegh Hamedinasab, (2016). 'Investigating The Factors Affecting the Acceptance of Mobile Technology By Teachers and Students in Teaching and Learning', Journal of Curriculum Technology, 1(2), pp.1-14. magiran.com/p2050970
سمیه بخشی پریخانی؛ صادق حامدی نسب. "بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری تلفن همراه توسط معلمان و دانش آموزان در آموزش و یادگیری". مجله فناوری برنامه درسی، 1 ،2 ، 1395، 1-14. magiran.com/p2050970
Somayeh Bakhshi Parikhani ; Sadegh Hamedinasab. "Investigating The Factors Affecting the Acceptance of Mobile Technology By Teachers and Students in Teaching and Learning", Journal of Curriculum Technology, 1, 2, 2016, 1-14. magiran.com/p2050970
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال