ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
موسی علیزاده، مهرداد محرم زاده، علیرضا الهی، (1398). تبیین مدل تاثیر ارزش ادراک شده بر وفاداری و رفتار خرید تماشاگران:مطالعه موردی تماشاگران تراکتورسازی تبریز، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(17)، 1-13. magiran.com/p2050978
Moosa Alizadeh, Mehrdad Moharram Zadeh, Alireza Elahi, (2019). Modeling the effect of Perceived Value on Loyalty and Purchase Behavior of Spectators; Case Study: Tractorsazi Tabriz Spectators, Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 9(17), 1-13. magiran.com/p2050978
موسی علیزاده، مهرداد محرم زاده، علیرضا الهی، تبیین مدل تاثیر ارزش ادراک شده بر وفاداری و رفتار خرید تماشاگران:مطالعه موردی تماشاگران تراکتورسازی تبریز. دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1398؛ 9(17): 1-13. magiran.com/p2050978
Moosa Alizadeh, Mehrdad Moharram Zadeh, Alireza Elahi, Modeling the effect of Perceived Value on Loyalty and Purchase Behavior of Spectators; Case Study: Tractorsazi Tabriz Spectators, Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 2019; 9(17): 1-13. magiran.com/p2050978
موسی علیزاده، مهرداد محرم زاده، علیرضا الهی، "تبیین مدل تاثیر ارزش ادراک شده بر وفاداری و رفتار خرید تماشاگران:مطالعه موردی تماشاگران تراکتورسازی تبریز"، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 9، شماره 17 (1398): 1-13. magiran.com/p2050978
Moosa Alizadeh, Mehrdad Moharram Zadeh, Alireza Elahi, "Modeling the effect of Perceived Value on Loyalty and Purchase Behavior of Spectators; Case Study: Tractorsazi Tabriz Spectators", Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior 9, no.17 (2019): 1-13. magiran.com/p2050978
موسی علیزاده، مهرداد محرم زاده، علیرضا الهی، (1398). 'تبیین مدل تاثیر ارزش ادراک شده بر وفاداری و رفتار خرید تماشاگران:مطالعه موردی تماشاگران تراکتورسازی تبریز'، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(17)، صص.1-13. magiran.com/p2050978
Moosa Alizadeh, Mehrdad Moharram Zadeh, Alireza Elahi, (2019). 'Modeling the effect of Perceived Value on Loyalty and Purchase Behavior of Spectators; Case Study: Tractorsazi Tabriz Spectators', Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 9(17), pp.1-13. magiran.com/p2050978
موسی علیزاده؛ مهرداد محرم زاده؛ علیرضا الهی. "تبیین مدل تاثیر ارزش ادراک شده بر وفاداری و رفتار خرید تماشاگران:مطالعه موردی تماشاگران تراکتورسازی تبریز". دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9 ،17 ، 1398، 1-13. magiran.com/p2050978
Moosa Alizadeh; Mehrdad Moharram Zadeh; Alireza Elahi. "Modeling the effect of Perceived Value on Loyalty and Purchase Behavior of Spectators; Case Study: Tractorsazi Tabriz Spectators", Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 9, 17, 2019, 1-13. magiran.com/p2050978
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال