ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید ارشم، مینا اقایی، فاطمه کشوری، (1398). تاثیر تکلیف ثانویه بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط انسداد تحت فشار بازیکنان ماهر، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(17)، 39-50. magiran.com/p2050981
Saeed Arsham, Mina Aghaei, Fatemeh Keshvari, (2019). Effect of Secondary Task on the Basketball Free Throw Accuracy on Choking under Pressure Skilled players, Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 9(17), 39-50. magiran.com/p2050981
سعید ارشم، مینا اقایی، فاطمه کشوری، تاثیر تکلیف ثانویه بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط انسداد تحت فشار بازیکنان ماهر. دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1398؛ 9(17): 39-50. magiran.com/p2050981
Saeed Arsham, Mina Aghaei, Fatemeh Keshvari, Effect of Secondary Task on the Basketball Free Throw Accuracy on Choking under Pressure Skilled players, Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 2019; 9(17): 39-50. magiran.com/p2050981
سعید ارشم، مینا اقایی، فاطمه کشوری، "تاثیر تکلیف ثانویه بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط انسداد تحت فشار بازیکنان ماهر"، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 9، شماره 17 (1398): 39-50. magiran.com/p2050981
Saeed Arsham, Mina Aghaei, Fatemeh Keshvari, "Effect of Secondary Task on the Basketball Free Throw Accuracy on Choking under Pressure Skilled players", Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior 9, no.17 (2019): 39-50. magiran.com/p2050981
سعید ارشم، مینا اقایی، فاطمه کشوری، (1398). 'تاثیر تکلیف ثانویه بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط انسداد تحت فشار بازیکنان ماهر'، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(17)، صص.39-50. magiran.com/p2050981
Saeed Arsham, Mina Aghaei, Fatemeh Keshvari, (2019). 'Effect of Secondary Task on the Basketball Free Throw Accuracy on Choking under Pressure Skilled players', Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 9(17), pp.39-50. magiran.com/p2050981
سعید ارشم؛ مینا اقایی؛ فاطمه کشوری. "تاثیر تکلیف ثانویه بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط انسداد تحت فشار بازیکنان ماهر". دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9 ،17 ، 1398، 39-50. magiran.com/p2050981
Saeed Arsham; Mina Aghaei; Fatemeh Keshvari. "Effect of Secondary Task on the Basketball Free Throw Accuracy on Choking under Pressure Skilled players", Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 9, 17, 2019, 39-50. magiran.com/p2050981
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال