ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد عظیمی پناه، شهزاد طهماسبی بروجنی، (1398). تاثیر خودگفتاری، یادگیری مشاهده ای و ترکیب آن بر خودکارآمدی و مهارت سرویس والیبال، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(17)، 51-63. magiran.com/p2050982
Sajjad Azimi Panah, Shahzad Tahmasebi Boroojeni, (2019). Merging two variables (observational learning and self-talk), is not preference one variable evermore, Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 9(17), 51-63. magiran.com/p2050982
سجاد عظیمی پناه، شهزاد طهماسبی بروجنی، تاثیر خودگفتاری، یادگیری مشاهده ای و ترکیب آن بر خودکارآمدی و مهارت سرویس والیبال. دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1398؛ 9(17): 51-63. magiran.com/p2050982
Sajjad Azimi Panah, Shahzad Tahmasebi Boroojeni, Merging two variables (observational learning and self-talk), is not preference one variable evermore, Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 2019; 9(17): 51-63. magiran.com/p2050982
سجاد عظیمی پناه، شهزاد طهماسبی بروجنی، "تاثیر خودگفتاری، یادگیری مشاهده ای و ترکیب آن بر خودکارآمدی و مهارت سرویس والیبال"، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 9، شماره 17 (1398): 51-63. magiran.com/p2050982
Sajjad Azimi Panah, Shahzad Tahmasebi Boroojeni, "Merging two variables (observational learning and self-talk), is not preference one variable evermore", Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior 9, no.17 (2019): 51-63. magiran.com/p2050982
سجاد عظیمی پناه، شهزاد طهماسبی بروجنی، (1398). 'تاثیر خودگفتاری، یادگیری مشاهده ای و ترکیب آن بر خودکارآمدی و مهارت سرویس والیبال'، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(17)، صص.51-63. magiran.com/p2050982
Sajjad Azimi Panah, Shahzad Tahmasebi Boroojeni, (2019). 'Merging two variables (observational learning and self-talk), is not preference one variable evermore', Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 9(17), pp.51-63. magiran.com/p2050982
سجاد عظیمی پناه؛ شهزاد طهماسبی بروجنی. "تاثیر خودگفتاری، یادگیری مشاهده ای و ترکیب آن بر خودکارآمدی و مهارت سرویس والیبال". دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9 ،17 ، 1398، 51-63. magiran.com/p2050982
Sajjad Azimi Panah; Shahzad Tahmasebi Boroojeni. "Merging two variables (observational learning and self-talk), is not preference one variable evermore", Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 9, 17, 2019, 51-63. magiran.com/p2050982
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال