ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهاب پروین پور، میترا روحی، فاطمه رعد، (1398). مقایسه روش تمرینی دونفره با رویکرد مشارکتی و رقابتی در یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(17)، 65-73. magiran.com/p2050983
Shahab Parvin Poor, Mitra Roohi, Fatemeh Rad, (2019). Comparison of dyad training method with cooperative and competitive approach in the learning of Basketball Free Throw, Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 9(17), 65-73. magiran.com/p2050983
شهاب پروین پور، میترا روحی، فاطمه رعد، مقایسه روش تمرینی دونفره با رویکرد مشارکتی و رقابتی در یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال. دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1398؛ 9(17): 65-73. magiran.com/p2050983
Shahab Parvin Poor, Mitra Roohi, Fatemeh Rad, Comparison of dyad training method with cooperative and competitive approach in the learning of Basketball Free Throw, Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 2019; 9(17): 65-73. magiran.com/p2050983
شهاب پروین پور، میترا روحی، فاطمه رعد، "مقایسه روش تمرینی دونفره با رویکرد مشارکتی و رقابتی در یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال"، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 9، شماره 17 (1398): 65-73. magiran.com/p2050983
Shahab Parvin Poor, Mitra Roohi, Fatemeh Rad, "Comparison of dyad training method with cooperative and competitive approach in the learning of Basketball Free Throw", Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior 9, no.17 (2019): 65-73. magiran.com/p2050983
شهاب پروین پور، میترا روحی، فاطمه رعد، (1398). 'مقایسه روش تمرینی دونفره با رویکرد مشارکتی و رقابتی در یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال'، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(17)، صص.65-73. magiran.com/p2050983
Shahab Parvin Poor, Mitra Roohi, Fatemeh Rad, (2019). 'Comparison of dyad training method with cooperative and competitive approach in the learning of Basketball Free Throw', Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 9(17), pp.65-73. magiran.com/p2050983
شهاب پروین پور؛ میترا روحی؛ فاطمه رعد. "مقایسه روش تمرینی دونفره با رویکرد مشارکتی و رقابتی در یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال". دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9 ،17 ، 1398، 65-73. magiran.com/p2050983
Shahab Parvin Poor; Mitra Roohi; Fatemeh Rad. "Comparison of dyad training method with cooperative and competitive approach in the learning of Basketball Free Throw", Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 9, 17, 2019, 65-73. magiran.com/p2050983
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال