ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید صالحی، راضیه رحمانی، اکبر مومنی راد، سید عبدالله قاسم تبار، (1395). طراحی الگوی اجتماع یادگیری و تاثیر آن بر حس اجتماع یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی، مجله فناوری برنامه درسی، 1(1)، 63-76. magiran.com/p2051020
Vahid Salehi, Razieh Rahmani, Akbar Momeni Rad , Seid Abdullah Ghasem Tabar, (2016). A Model Of Learning Community And Its Impact On The Sense Of Community Of Learners In E-Learning, Journal of Curriculum Technology, 1(1), 63-76. magiran.com/p2051020
وحید صالحی، راضیه رحمانی، اکبر مومنی راد، سید عبدالله قاسم تبار، طراحی الگوی اجتماع یادگیری و تاثیر آن بر حس اجتماع یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی. مجله فناوری برنامه درسی، 1395؛ 1(1): 63-76. magiran.com/p2051020
Vahid Salehi, Razieh Rahmani, Akbar Momeni Rad , Seid Abdullah Ghasem Tabar, A Model Of Learning Community And Its Impact On The Sense Of Community Of Learners In E-Learning, Journal of Curriculum Technology, 2016; 1(1): 63-76. magiran.com/p2051020
وحید صالحی، راضیه رحمانی، اکبر مومنی راد، سید عبدالله قاسم تبار، "طراحی الگوی اجتماع یادگیری و تاثیر آن بر حس اجتماع یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی"، مجله فناوری برنامه درسی 1، شماره 1 (1395): 63-76. magiran.com/p2051020
Vahid Salehi, Razieh Rahmani, Akbar Momeni Rad , Seid Abdullah Ghasem Tabar, "A Model Of Learning Community And Its Impact On The Sense Of Community Of Learners In E-Learning", Journal of Curriculum Technology 1, no.1 (2016): 63-76. magiran.com/p2051020
وحید صالحی، راضیه رحمانی، اکبر مومنی راد، سید عبدالله قاسم تبار، (1395). 'طراحی الگوی اجتماع یادگیری و تاثیر آن بر حس اجتماع یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی'، مجله فناوری برنامه درسی، 1(1)، صص.63-76. magiran.com/p2051020
Vahid Salehi, Razieh Rahmani, Akbar Momeni Rad , Seid Abdullah Ghasem Tabar, (2016). 'A Model Of Learning Community And Its Impact On The Sense Of Community Of Learners In E-Learning', Journal of Curriculum Technology, 1(1), pp.63-76. magiran.com/p2051020
وحید صالحی؛ راضیه رحمانی؛ اکبر مومنی راد؛ سید عبدالله قاسم تبار. "طراحی الگوی اجتماع یادگیری و تاثیر آن بر حس اجتماع یادگیرندگان در آموزش الکترونیکی". مجله فناوری برنامه درسی، 1 ،1 ، 1395، 63-76. magiran.com/p2051020
Vahid Salehi; Razieh Rahmani; Akbar Momeni Rad ; Seid Abdullah Ghasem Tabar. "A Model Of Learning Community And Its Impact On The Sense Of Community Of Learners In E-Learning", Journal of Curriculum Technology, 1, 1, 2016, 63-76. magiran.com/p2051020
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال