ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تیموری، مجیدی، (1398). بررسی فراوانی نسبی آمبولی ریه و عوامل خطر شایع آن در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1396، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(540)، 1007-1012. magiran.com/p2051051
Azam Teimouri, Seyed Erfan Majidi, (2019). Assessment of the Relative Frequency of Pulmonary Embolism and Common Risk Factors in Patients with Pulmonary Embolism (PE) Referring to Emergency Department of Alzahra Hospital, Isfahan, Iran, in Year 2017, Journal Of Isfahan Medical School, 37(540), 1007-1012. magiran.com/p2051051
تیموری، مجیدی، بررسی فراوانی نسبی آمبولی ریه و عوامل خطر شایع آن در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1396. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(540): 1007-1012. magiran.com/p2051051
Azam Teimouri, Seyed Erfan Majidi, Assessment of the Relative Frequency of Pulmonary Embolism and Common Risk Factors in Patients with Pulmonary Embolism (PE) Referring to Emergency Department of Alzahra Hospital, Isfahan, Iran, in Year 2017, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(540): 1007-1012. magiran.com/p2051051
تیموری، مجیدی، "بررسی فراوانی نسبی آمبولی ریه و عوامل خطر شایع آن در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1396"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 540 (1398): 1007-1012. magiran.com/p2051051
Azam Teimouri, Seyed Erfan Majidi, "Assessment of the Relative Frequency of Pulmonary Embolism and Common Risk Factors in Patients with Pulmonary Embolism (PE) Referring to Emergency Department of Alzahra Hospital, Isfahan, Iran, in Year 2017", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.540 (2019): 1007-1012. magiran.com/p2051051
تیموری، مجیدی، (1398). 'بررسی فراوانی نسبی آمبولی ریه و عوامل خطر شایع آن در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1396'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(540)، صص.1007-1012. magiran.com/p2051051
Azam Teimouri, Seyed Erfan Majidi, (2019). 'Assessment of the Relative Frequency of Pulmonary Embolism and Common Risk Factors in Patients with Pulmonary Embolism (PE) Referring to Emergency Department of Alzahra Hospital, Isfahan, Iran, in Year 2017', Journal Of Isfahan Medical School, 37(540), pp.1007-1012. magiran.com/p2051051
تیموری؛ مجیدی. "بررسی فراوانی نسبی آمبولی ریه و عوامل خطر شایع آن در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1396". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،540 ، 1398، 1007-1012. magiran.com/p2051051
Azam Teimouri; Seyed Erfan Majidi. "Assessment of the Relative Frequency of Pulmonary Embolism and Common Risk Factors in Patients with Pulmonary Embolism (PE) Referring to Emergency Department of Alzahra Hospital, Isfahan, Iran, in Year 2017", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 540, 2019, 1007-1012. magiran.com/p2051051
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال