ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدجلال عباسی شوازی، احمد دراهکی، (1397). تاثیر مکانیزم های شبکه های اجتماعی بر قصد فرزندآوری زنان نقاط شهری استان بوشهر، نشریه مطالعات جمعیتی، 4(1)، 7-39. magiran.com/p2051084
Mohammad Jalal Abbasi, Shavazi, Ahmad Dorahaki , (2018). The Effect of Social Networking Mechanisms on Fertility Intention of Women in Urban Areas of Bushehr Province, Iranian Population Studies Journal, 4(1), 7-39. magiran.com/p2051084
محمدجلال عباسی شوازی، احمد دراهکی، تاثیر مکانیزم های شبکه های اجتماعی بر قصد فرزندآوری زنان نقاط شهری استان بوشهر. نشریه مطالعات جمعیتی، 1397؛ 4(1): 7-39. magiran.com/p2051084
Mohammad Jalal Abbasi, Shavazi, Ahmad Dorahaki , The Effect of Social Networking Mechanisms on Fertility Intention of Women in Urban Areas of Bushehr Province, Iranian Population Studies Journal, 2018; 4(1): 7-39. magiran.com/p2051084
محمدجلال عباسی شوازی، احمد دراهکی، "تاثیر مکانیزم های شبکه های اجتماعی بر قصد فرزندآوری زنان نقاط شهری استان بوشهر"، نشریه مطالعات جمعیتی 4، شماره 1 (1397): 7-39. magiran.com/p2051084
Mohammad Jalal Abbasi, Shavazi, Ahmad Dorahaki , "The Effect of Social Networking Mechanisms on Fertility Intention of Women in Urban Areas of Bushehr Province", Iranian Population Studies Journal 4, no.1 (2018): 7-39. magiran.com/p2051084
محمدجلال عباسی شوازی، احمد دراهکی، (1397). 'تاثیر مکانیزم های شبکه های اجتماعی بر قصد فرزندآوری زنان نقاط شهری استان بوشهر'، نشریه مطالعات جمعیتی، 4(1)، صص.7-39. magiran.com/p2051084
Mohammad Jalal Abbasi, Shavazi, Ahmad Dorahaki , (2018). 'The Effect of Social Networking Mechanisms on Fertility Intention of Women in Urban Areas of Bushehr Province', Iranian Population Studies Journal, 4(1), pp.7-39. magiran.com/p2051084
محمدجلال عباسی شوازی؛ احمد دراهکی. "تاثیر مکانیزم های شبکه های اجتماعی بر قصد فرزندآوری زنان نقاط شهری استان بوشهر". نشریه مطالعات جمعیتی، 4 ،1 ، 1397، 7-39. magiran.com/p2051084
Mohammad Jalal Abbasi; Shavazi; Ahmad Dorahaki . "The Effect of Social Networking Mechanisms on Fertility Intention of Women in Urban Areas of Bushehr Province", Iranian Population Studies Journal, 4, 1, 2018, 7-39. magiran.com/p2051084
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال