ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده خلج آبادی فراهانی، شیرین معصومی جورشری، مینور لمیعیان، مریم عباسی، (1397). معلومات باروری و تعیین کننده های آن در زنان و مردان در شرف ازدواج شهر تهران، نشریه مطالعات جمعیتی، 4(1)، 41-72. magiran.com/p2051085
Farideh Khalajabadi Farahani , Shireen Masoumi Jorshary, Minoor Lamiyan, Maryam Abbasi, (2018). Fertility Knowledge and its Determinants among Married Men and Women in Tehran, Iranian Population Studies Journal, 4(1), 41-72. magiran.com/p2051085
فریده خلج آبادی فراهانی، شیرین معصومی جورشری، مینور لمیعیان، مریم عباسی، معلومات باروری و تعیین کننده های آن در زنان و مردان در شرف ازدواج شهر تهران. نشریه مطالعات جمعیتی، 1397؛ 4(1): 41-72. magiran.com/p2051085
Farideh Khalajabadi Farahani , Shireen Masoumi Jorshary, Minoor Lamiyan, Maryam Abbasi, Fertility Knowledge and its Determinants among Married Men and Women in Tehran, Iranian Population Studies Journal, 2018; 4(1): 41-72. magiran.com/p2051085
فریده خلج آبادی فراهانی، شیرین معصومی جورشری، مینور لمیعیان، مریم عباسی، "معلومات باروری و تعیین کننده های آن در زنان و مردان در شرف ازدواج شهر تهران"، نشریه مطالعات جمعیتی 4، شماره 1 (1397): 41-72. magiran.com/p2051085
Farideh Khalajabadi Farahani , Shireen Masoumi Jorshary, Minoor Lamiyan, Maryam Abbasi, "Fertility Knowledge and its Determinants among Married Men and Women in Tehran", Iranian Population Studies Journal 4, no.1 (2018): 41-72. magiran.com/p2051085
فریده خلج آبادی فراهانی، شیرین معصومی جورشری، مینور لمیعیان، مریم عباسی، (1397). 'معلومات باروری و تعیین کننده های آن در زنان و مردان در شرف ازدواج شهر تهران'، نشریه مطالعات جمعیتی، 4(1)، صص.41-72. magiran.com/p2051085
Farideh Khalajabadi Farahani , Shireen Masoumi Jorshary, Minoor Lamiyan, Maryam Abbasi, (2018). 'Fertility Knowledge and its Determinants among Married Men and Women in Tehran', Iranian Population Studies Journal, 4(1), pp.41-72. magiran.com/p2051085
فریده خلج آبادی فراهانی؛ شیرین معصومی جورشری؛ مینور لمیعیان؛ مریم عباسی. "معلومات باروری و تعیین کننده های آن در زنان و مردان در شرف ازدواج شهر تهران". نشریه مطالعات جمعیتی، 4 ،1 ، 1397، 41-72. magiran.com/p2051085
Farideh Khalajabadi Farahani ; Shireen Masoumi Jorshary; Minoor Lamiyan; Maryam Abbasi. "Fertility Knowledge and its Determinants among Married Men and Women in Tehran", Iranian Population Studies Journal, 4, 1, 2018, 41-72. magiran.com/p2051085
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال