ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره کاوه ای سرچقا، ملیحه علی مندگاری، حسین افراسیابی، حجیه بی بی رازقی نصرآباد، (1397). مطالعه کیفی بسترها و پیامدهای خانوادگی اشتغال زنان در شهر یزد، نشریه مطالعات جمعیتی، 4(1)، 127-166. magiran.com/p2051088
Tahere Kavei, Maliheh Alimondegari , Hossein Afrasiabi, Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad, (2018). Qualitative Study of the Contexts and Family Consequences of Women's Employment in Yazd, Iranian Population Studies Journal, 4(1), 127-166. magiran.com/p2051088
طاهره کاوه ای سرچقا، ملیحه علی مندگاری، حسین افراسیابی، حجیه بی بی رازقی نصرآباد، مطالعه کیفی بسترها و پیامدهای خانوادگی اشتغال زنان در شهر یزد. نشریه مطالعات جمعیتی، 1397؛ 4(1): 127-166. magiran.com/p2051088
Tahere Kavei, Maliheh Alimondegari , Hossein Afrasiabi, Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad, Qualitative Study of the Contexts and Family Consequences of Women's Employment in Yazd, Iranian Population Studies Journal, 2018; 4(1): 127-166. magiran.com/p2051088
طاهره کاوه ای سرچقا، ملیحه علی مندگاری، حسین افراسیابی، حجیه بی بی رازقی نصرآباد، "مطالعه کیفی بسترها و پیامدهای خانوادگی اشتغال زنان در شهر یزد"، نشریه مطالعات جمعیتی 4، شماره 1 (1397): 127-166. magiran.com/p2051088
Tahere Kavei, Maliheh Alimondegari , Hossein Afrasiabi, Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad, "Qualitative Study of the Contexts and Family Consequences of Women's Employment in Yazd", Iranian Population Studies Journal 4, no.1 (2018): 127-166. magiran.com/p2051088
طاهره کاوه ای سرچقا، ملیحه علی مندگاری، حسین افراسیابی، حجیه بی بی رازقی نصرآباد، (1397). 'مطالعه کیفی بسترها و پیامدهای خانوادگی اشتغال زنان در شهر یزد'، نشریه مطالعات جمعیتی، 4(1)، صص.127-166. magiran.com/p2051088
Tahere Kavei, Maliheh Alimondegari , Hossein Afrasiabi, Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad, (2018). 'Qualitative Study of the Contexts and Family Consequences of Women's Employment in Yazd', Iranian Population Studies Journal, 4(1), pp.127-166. magiran.com/p2051088
طاهره کاوه ای سرچقا؛ ملیحه علی مندگاری؛ حسین افراسیابی؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد. "مطالعه کیفی بسترها و پیامدهای خانوادگی اشتغال زنان در شهر یزد". نشریه مطالعات جمعیتی، 4 ،1 ، 1397، 127-166. magiran.com/p2051088
Tahere Kavei; Maliheh Alimondegari ; Hossein Afrasiabi; Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad. "Qualitative Study of the Contexts and Family Consequences of Women's Employment in Yazd", Iranian Population Studies Journal, 4, 1, 2018, 127-166. magiran.com/p2051088
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال