ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا یادگاری، ابراهیم عباسی، مجید اشرفی، فریدون آزما، (1398). تاثیر ویژگی های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه: مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی)، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(2)، 53-75. magiran.com/p2051098
Reza Yadegari, Ebrahim Abbasi , Majid Ashrafi, Freydon Azma, (2019). Impact of Managerial Entrepreneurial Characteristics on Innovative Behavior and Critical Thinking (Case Study: Islamic Azad University Incubator Center of Technology Units), Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9(2), 53-75. magiran.com/p2051098
رضا یادگاری، ابراهیم عباسی، مجید اشرفی، فریدون آزما، تاثیر ویژگی های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه: مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی). فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1398؛ 9(2): 53-75. magiran.com/p2051098
Reza Yadegari, Ebrahim Abbasi , Majid Ashrafi, Freydon Azma, Impact of Managerial Entrepreneurial Characteristics on Innovative Behavior and Critical Thinking (Case Study: Islamic Azad University Incubator Center of Technology Units), Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 2019; 9(2): 53-75. magiran.com/p2051098
رضا یادگاری، ابراهیم عباسی، مجید اشرفی، فریدون آزما، "تاثیر ویژگی های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه: مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی)"، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 9، شماره 2 (1398): 53-75. magiran.com/p2051098
Reza Yadegari, Ebrahim Abbasi , Majid Ashrafi, Freydon Azma, "Impact of Managerial Entrepreneurial Characteristics on Innovative Behavior and Critical Thinking (Case Study: Islamic Azad University Incubator Center of Technology Units)", Journal of Innovation and Creativity in Human Science 9, no.2 (2019): 53-75. magiran.com/p2051098
رضا یادگاری، ابراهیم عباسی، مجید اشرفی، فریدون آزما، (1398). 'تاثیر ویژگی های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه: مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی)'، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(2)، صص.53-75. magiran.com/p2051098
Reza Yadegari, Ebrahim Abbasi , Majid Ashrafi, Freydon Azma, (2019). 'Impact of Managerial Entrepreneurial Characteristics on Innovative Behavior and Critical Thinking (Case Study: Islamic Azad University Incubator Center of Technology Units)', Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9(2), pp.53-75. magiran.com/p2051098
رضا یادگاری؛ ابراهیم عباسی؛ مجید اشرفی؛ فریدون آزما. "تاثیر ویژگی های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه: مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی)". فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9 ،2 ، 1398، 53-75. magiran.com/p2051098
Reza Yadegari; Ebrahim Abbasi ; Majid Ashrafi; Freydon Azma. "Impact of Managerial Entrepreneurial Characteristics on Innovative Behavior and Critical Thinking (Case Study: Islamic Azad University Incubator Center of Technology Units)", Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9, 2, 2019, 53-75. magiran.com/p2051098
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال