ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رویا سپهرنیا، محمود البرزی، علی کرمانشاه، عادل آذر، روزیتا سپهرنیا، (1398). الگوی خلاقانه شفافیت حکمرانی خوب برای سازمان های سیاستگذار در ایران، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(2)، 77-101. magiran.com/p2051099
Roya Sepehrnia , Mahmood Alborzi, Ali Kermanshah, Adel Azar, Rozita Sepehrnia, (2019). Creative Pattern of Transparency with an Emphasis on Good Governance for Policy Maker Organizations in Iran, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9(2), 77-101. magiran.com/p2051099
رویا سپهرنیا، محمود البرزی، علی کرمانشاه، عادل آذر، روزیتا سپهرنیا، الگوی خلاقانه شفافیت حکمرانی خوب برای سازمان های سیاستگذار در ایران. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1398؛ 9(2): 77-101. magiran.com/p2051099
Roya Sepehrnia , Mahmood Alborzi, Ali Kermanshah, Adel Azar, Rozita Sepehrnia, Creative Pattern of Transparency with an Emphasis on Good Governance for Policy Maker Organizations in Iran, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 2019; 9(2): 77-101. magiran.com/p2051099
رویا سپهرنیا، محمود البرزی، علی کرمانشاه، عادل آذر، روزیتا سپهرنیا، "الگوی خلاقانه شفافیت حکمرانی خوب برای سازمان های سیاستگذار در ایران"، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 9، شماره 2 (1398): 77-101. magiran.com/p2051099
Roya Sepehrnia , Mahmood Alborzi, Ali Kermanshah, Adel Azar, Rozita Sepehrnia, "Creative Pattern of Transparency with an Emphasis on Good Governance for Policy Maker Organizations in Iran", Journal of Innovation and Creativity in Human Science 9, no.2 (2019): 77-101. magiran.com/p2051099
رویا سپهرنیا، محمود البرزی، علی کرمانشاه، عادل آذر، روزیتا سپهرنیا، (1398). 'الگوی خلاقانه شفافیت حکمرانی خوب برای سازمان های سیاستگذار در ایران'، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(2)، صص.77-101. magiran.com/p2051099
Roya Sepehrnia , Mahmood Alborzi, Ali Kermanshah, Adel Azar, Rozita Sepehrnia, (2019). 'Creative Pattern of Transparency with an Emphasis on Good Governance for Policy Maker Organizations in Iran', Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9(2), pp.77-101. magiran.com/p2051099
رویا سپهرنیا؛ محمود البرزی؛ علی کرمانشاه؛ عادل آذر؛ روزیتا سپهرنیا. "الگوی خلاقانه شفافیت حکمرانی خوب برای سازمان های سیاستگذار در ایران". فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9 ،2 ، 1398، 77-101. magiran.com/p2051099
Roya Sepehrnia ; Mahmood Alborzi; Ali Kermanshah; Adel Azar; Rozita Sepehrnia. "Creative Pattern of Transparency with an Emphasis on Good Governance for Policy Maker Organizations in Iran", Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9, 2, 2019, 77-101. magiran.com/p2051099
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال