ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ریحانه ابراهیم آبادی، فاطمه طاهرپور، علی عسگری، (1398). نقش حمایت خانواده و دانشگاه در خلاقیت و ریسک پذیری دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه بیرجند با میانجی گری امید، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(2)، 103-132. magiran.com/p2051100
Reyhane Ebrahimabadi , Fateme Taherpoure, Ali Asgari, (2019). The role of family and university support in the creativity and risk taking of Master and doctoral students at the University of Birjand through mediation of hope, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9(2), 103-132. magiran.com/p2051100
ریحانه ابراهیم آبادی، فاطمه طاهرپور، علی عسگری، نقش حمایت خانواده و دانشگاه در خلاقیت و ریسک پذیری دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه بیرجند با میانجی گری امید. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1398؛ 9(2): 103-132. magiran.com/p2051100
Reyhane Ebrahimabadi , Fateme Taherpoure, Ali Asgari, The role of family and university support in the creativity and risk taking of Master and doctoral students at the University of Birjand through mediation of hope, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 2019; 9(2): 103-132. magiran.com/p2051100
ریحانه ابراهیم آبادی، فاطمه طاهرپور، علی عسگری، "نقش حمایت خانواده و دانشگاه در خلاقیت و ریسک پذیری دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه بیرجند با میانجی گری امید"، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 9، شماره 2 (1398): 103-132. magiran.com/p2051100
Reyhane Ebrahimabadi , Fateme Taherpoure, Ali Asgari, "The role of family and university support in the creativity and risk taking of Master and doctoral students at the University of Birjand through mediation of hope", Journal of Innovation and Creativity in Human Science 9, no.2 (2019): 103-132. magiran.com/p2051100
ریحانه ابراهیم آبادی، فاطمه طاهرپور، علی عسگری، (1398). 'نقش حمایت خانواده و دانشگاه در خلاقیت و ریسک پذیری دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه بیرجند با میانجی گری امید'، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(2)، صص.103-132. magiran.com/p2051100
Reyhane Ebrahimabadi , Fateme Taherpoure, Ali Asgari, (2019). 'The role of family and university support in the creativity and risk taking of Master and doctoral students at the University of Birjand through mediation of hope', Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9(2), pp.103-132. magiran.com/p2051100
ریحانه ابراهیم آبادی؛ فاطمه طاهرپور؛ علی عسگری. "نقش حمایت خانواده و دانشگاه در خلاقیت و ریسک پذیری دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه بیرجند با میانجی گری امید". فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9 ،2 ، 1398، 103-132. magiran.com/p2051100
Reyhane Ebrahimabadi ; Fateme Taherpoure; Ali Asgari. "The role of family and university support in the creativity and risk taking of Master and doctoral students at the University of Birjand through mediation of hope", Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9, 2, 2019, 103-132. magiran.com/p2051100
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال