ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره بابازاده، محمد دوستار، محمود مرادی، (1398). بررسی تاثیر یادگیری بر نوآوری با نقش تعدیل گری اینرسی سازمانی، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(2)، 165-197. magiran.com/p2051102
Tahere Babazade , Mohammad Dostar, Mahmoud Moradi, (2019). The Impact of Learning on Innovation by Moderating Role of Organizational Inertia, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9(2), 165-197. magiran.com/p2051102
طاهره بابازاده، محمد دوستار، محمود مرادی، بررسی تاثیر یادگیری بر نوآوری با نقش تعدیل گری اینرسی سازمانی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1398؛ 9(2): 165-197. magiran.com/p2051102
Tahere Babazade , Mohammad Dostar, Mahmoud Moradi, The Impact of Learning on Innovation by Moderating Role of Organizational Inertia, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 2019; 9(2): 165-197. magiran.com/p2051102
طاهره بابازاده، محمد دوستار، محمود مرادی، "بررسی تاثیر یادگیری بر نوآوری با نقش تعدیل گری اینرسی سازمانی"، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 9، شماره 2 (1398): 165-197. magiran.com/p2051102
Tahere Babazade , Mohammad Dostar, Mahmoud Moradi, "The Impact of Learning on Innovation by Moderating Role of Organizational Inertia", Journal of Innovation and Creativity in Human Science 9, no.2 (2019): 165-197. magiran.com/p2051102
طاهره بابازاده، محمد دوستار، محمود مرادی، (1398). 'بررسی تاثیر یادگیری بر نوآوری با نقش تعدیل گری اینرسی سازمانی'، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(2)، صص.165-197. magiran.com/p2051102
Tahere Babazade , Mohammad Dostar, Mahmoud Moradi, (2019). 'The Impact of Learning on Innovation by Moderating Role of Organizational Inertia', Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9(2), pp.165-197. magiran.com/p2051102
طاهره بابازاده؛ محمد دوستار؛ محمود مرادی. "بررسی تاثیر یادگیری بر نوآوری با نقش تعدیل گری اینرسی سازمانی". فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9 ،2 ، 1398، 165-197. magiran.com/p2051102
Tahere Babazade ; Mohammad Dostar; Mahmoud Moradi. "The Impact of Learning on Innovation by Moderating Role of Organizational Inertia", Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9, 2, 2019, 165-197. magiran.com/p2051102
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال