ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهدی شریعت باقری، آزاده شمسایی، (1398). رابطه سبک مدیریت کلاس معلمان و خلاقیت دانش آموزان بامیانجی گری بهزیستی روان شناختی دانش آموزان، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(2)، 227-262. magiran.com/p2051104
Mohammad Mahdi Shariatbagheri , Azadeh Shamsaii, (2019). The relationship between teacher-class management style and students' creativity Providing students with psychological well-being, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9(2), 227-262. magiran.com/p2051104
محمد مهدی شریعت باقری، آزاده شمسایی، رابطه سبک مدیریت کلاس معلمان و خلاقیت دانش آموزان بامیانجی گری بهزیستی روان شناختی دانش آموزان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1398؛ 9(2): 227-262. magiran.com/p2051104
Mohammad Mahdi Shariatbagheri , Azadeh Shamsaii, The relationship between teacher-class management style and students' creativity Providing students with psychological well-being, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 2019; 9(2): 227-262. magiran.com/p2051104
محمد مهدی شریعت باقری، آزاده شمسایی، "رابطه سبک مدیریت کلاس معلمان و خلاقیت دانش آموزان بامیانجی گری بهزیستی روان شناختی دانش آموزان"، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 9، شماره 2 (1398): 227-262. magiran.com/p2051104
Mohammad Mahdi Shariatbagheri , Azadeh Shamsaii, "The relationship between teacher-class management style and students' creativity Providing students with psychological well-being", Journal of Innovation and Creativity in Human Science 9, no.2 (2019): 227-262. magiran.com/p2051104
محمد مهدی شریعت باقری، آزاده شمسایی، (1398). 'رابطه سبک مدیریت کلاس معلمان و خلاقیت دانش آموزان بامیانجی گری بهزیستی روان شناختی دانش آموزان'، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(2)، صص.227-262. magiran.com/p2051104
Mohammad Mahdi Shariatbagheri , Azadeh Shamsaii, (2019). 'The relationship between teacher-class management style and students' creativity Providing students with psychological well-being', Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9(2), pp.227-262. magiran.com/p2051104
محمد مهدی شریعت باقری؛ آزاده شمسایی. "رابطه سبک مدیریت کلاس معلمان و خلاقیت دانش آموزان بامیانجی گری بهزیستی روان شناختی دانش آموزان". فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9 ،2 ، 1398، 227-262. magiran.com/p2051104
Mohammad Mahdi Shariatbagheri ; Azadeh Shamsaii. "The relationship between teacher-class management style and students' creativity Providing students with psychological well-being", Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9, 2, 2019, 227-262. magiran.com/p2051104
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال