ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی مصلی نژاد، زهرا غلامی، (1398). اولین گزارش مقاومت کرم غوزه پنبه، (Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae به تیودیکارب در ایران، نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 39(2)، 195-212. magiran.com/p2051131
Hadi Mosallanejad , Zahra Gholami, (2019). First report of thiodicarb resistance of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hubner) in Iran, Journal of Entomological Society of Iran, 39(2), 195-212. magiran.com/p2051131
هادی مصلی نژاد، زهرا غلامی، اولین گزارش مقاومت کرم غوزه پنبه، (Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae به تیودیکارب در ایران. نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 1398؛ 39(2): 195-212. magiran.com/p2051131
Hadi Mosallanejad , Zahra Gholami, First report of thiodicarb resistance of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hubner) in Iran, Journal of Entomological Society of Iran, 2019; 39(2): 195-212. magiran.com/p2051131
هادی مصلی نژاد، زهرا غلامی، "اولین گزارش مقاومت کرم غوزه پنبه، (Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae به تیودیکارب در ایران"، نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران 39، شماره 2 (1398): 195-212. magiran.com/p2051131
Hadi Mosallanejad , Zahra Gholami, "First report of thiodicarb resistance of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hubner) in Iran", Journal of Entomological Society of Iran 39, no.2 (2019): 195-212. magiran.com/p2051131
هادی مصلی نژاد، زهرا غلامی، (1398). 'اولین گزارش مقاومت کرم غوزه پنبه، (Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae به تیودیکارب در ایران'، نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 39(2)، صص.195-212. magiran.com/p2051131
Hadi Mosallanejad , Zahra Gholami, (2019). 'First report of thiodicarb resistance of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hubner) in Iran', Journal of Entomological Society of Iran, 39(2), pp.195-212. magiran.com/p2051131
هادی مصلی نژاد؛ زهرا غلامی. "اولین گزارش مقاومت کرم غوزه پنبه، (Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae به تیودیکارب در ایران". نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 39 ،2 ، 1398، 195-212. magiran.com/p2051131
Hadi Mosallanejad ; Zahra Gholami. "First report of thiodicarb resistance of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hubner) in Iran", Journal of Entomological Society of Iran, 39, 2, 2019, 195-212. magiran.com/p2051131
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال