ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا نعمتی، الهام ریاحی، پرویز شیشه بر، زریر سعیدی، (1398). بررسی مقاومت ارقام مختلف هلو نسبت به کنه تارتن دولکه ای Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی، نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 39(2)، 213-226. magiran.com/p2051132
Alireza Nemati , Elham Riahi, Parviz Shishehbor, Zarir Saeidi, (2019). Investigation on resistance of different peach cultivars to two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) in laboratory conditions, Journal of Entomological Society of Iran, 39(2), 213-226. magiran.com/p2051132
علیرضا نعمتی، الهام ریاحی، پرویز شیشه بر، زریر سعیدی، بررسی مقاومت ارقام مختلف هلو نسبت به کنه تارتن دولکه ای Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی. نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 1398؛ 39(2): 213-226. magiran.com/p2051132
Alireza Nemati , Elham Riahi, Parviz Shishehbor, Zarir Saeidi, Investigation on resistance of different peach cultivars to two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) in laboratory conditions, Journal of Entomological Society of Iran, 2019; 39(2): 213-226. magiran.com/p2051132
علیرضا نعمتی، الهام ریاحی، پرویز شیشه بر، زریر سعیدی، "بررسی مقاومت ارقام مختلف هلو نسبت به کنه تارتن دولکه ای Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی"، نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران 39، شماره 2 (1398): 213-226. magiran.com/p2051132
Alireza Nemati , Elham Riahi, Parviz Shishehbor, Zarir Saeidi, "Investigation on resistance of different peach cultivars to two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) in laboratory conditions", Journal of Entomological Society of Iran 39, no.2 (2019): 213-226. magiran.com/p2051132
علیرضا نعمتی، الهام ریاحی، پرویز شیشه بر، زریر سعیدی، (1398). 'بررسی مقاومت ارقام مختلف هلو نسبت به کنه تارتن دولکه ای Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی'، نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 39(2)، صص.213-226. magiran.com/p2051132
Alireza Nemati , Elham Riahi, Parviz Shishehbor, Zarir Saeidi, (2019). 'Investigation on resistance of different peach cultivars to two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) in laboratory conditions', Journal of Entomological Society of Iran, 39(2), pp.213-226. magiran.com/p2051132
علیرضا نعمتی؛ الهام ریاحی؛ پرویز شیشه بر؛ زریر سعیدی. "بررسی مقاومت ارقام مختلف هلو نسبت به کنه تارتن دولکه ای Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی". نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 39 ،2 ، 1398، 213-226. magiran.com/p2051132
Alireza Nemati ; Elham Riahi; Parviz Shishehbor; Zarir Saeidi. "Investigation on resistance of different peach cultivars to two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) in laboratory conditions", Journal of Entomological Society of Iran, 39, 2, 2019, 213-226. magiran.com/p2051132
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال