ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد محجل، محمد ضارب، علی اکبر بهاری فر، (1394). دگرریختی و الگوی جایگیری گرانیت سروجهان درجنوب خاور زنجان، مجله زمین ساخت، 1(2)، 1-13. magiran.com/p2051136
Mohammad Mohajjel , Mohammad Zareb, Ali Akbar Baharifar, (2015). Deformation and emplacement scenario of theSarvejahan Granite SE Zanjan, Journal of Tectonics, 1(2), 1-13. magiran.com/p2051136
محمد محجل، محمد ضارب، علی اکبر بهاری فر، دگرریختی و الگوی جایگیری گرانیت سروجهان درجنوب خاور زنجان. مجله زمین ساخت، 1394؛ 1(2): 1-13. magiran.com/p2051136
Mohammad Mohajjel , Mohammad Zareb, Ali Akbar Baharifar, Deformation and emplacement scenario of theSarvejahan Granite SE Zanjan, Journal of Tectonics, 2015; 1(2): 1-13. magiran.com/p2051136
محمد محجل، محمد ضارب، علی اکبر بهاری فر، "دگرریختی و الگوی جایگیری گرانیت سروجهان درجنوب خاور زنجان"، مجله زمین ساخت 1، شماره 2 (1394): 1-13. magiran.com/p2051136
Mohammad Mohajjel , Mohammad Zareb, Ali Akbar Baharifar, "Deformation and emplacement scenario of theSarvejahan Granite SE Zanjan", Journal of Tectonics 1, no.2 (2015): 1-13. magiran.com/p2051136
محمد محجل، محمد ضارب، علی اکبر بهاری فر، (1394). 'دگرریختی و الگوی جایگیری گرانیت سروجهان درجنوب خاور زنجان'، مجله زمین ساخت، 1(2)، صص.1-13. magiran.com/p2051136
Mohammad Mohajjel , Mohammad Zareb, Ali Akbar Baharifar, (2015). 'Deformation and emplacement scenario of theSarvejahan Granite SE Zanjan', Journal of Tectonics, 1(2), pp.1-13. magiran.com/p2051136
محمد محجل؛ محمد ضارب؛ علی اکبر بهاری فر. "دگرریختی و الگوی جایگیری گرانیت سروجهان درجنوب خاور زنجان". مجله زمین ساخت، 1 ،2 ، 1394، 1-13. magiran.com/p2051136
Mohammad Mohajjel ; Mohammad Zareb; Ali Akbar Baharifar. "Deformation and emplacement scenario of theSarvejahan Granite SE Zanjan", Journal of Tectonics, 1, 2, 2015, 1-13. magiran.com/p2051136
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال