ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی یوسفی، محمد مهدی خطیب، ابراهیم غلامی، (1394). ارزیابی مهاجرت پرتگاه های گسلی شکرآب، یکی از سرچشمه های لرزه زای شهر بیرجند، مجله زمین ساخت، 1(2)، 36-51. magiran.com/p2051138
Mahdi Yousefi , Mohamad Mahdi Khatib, Ebrahim Gholami, (2015). Aseesment of Shekarab Fault Scarps Migration, one of Seismic Source forBirjand City, Journal of Tectonics, 1(2), 36-51. magiran.com/p2051138
مهدی یوسفی، محمد مهدی خطیب، ابراهیم غلامی، ارزیابی مهاجرت پرتگاه های گسلی شکرآب، یکی از سرچشمه های لرزه زای شهر بیرجند. مجله زمین ساخت، 1394؛ 1(2): 36-51. magiran.com/p2051138
Mahdi Yousefi , Mohamad Mahdi Khatib, Ebrahim Gholami, Aseesment of Shekarab Fault Scarps Migration, one of Seismic Source forBirjand City, Journal of Tectonics, 2015; 1(2): 36-51. magiran.com/p2051138
مهدی یوسفی، محمد مهدی خطیب، ابراهیم غلامی، "ارزیابی مهاجرت پرتگاه های گسلی شکرآب، یکی از سرچشمه های لرزه زای شهر بیرجند"، مجله زمین ساخت 1، شماره 2 (1394): 36-51. magiran.com/p2051138
Mahdi Yousefi , Mohamad Mahdi Khatib, Ebrahim Gholami, "Aseesment of Shekarab Fault Scarps Migration, one of Seismic Source forBirjand City", Journal of Tectonics 1, no.2 (2015): 36-51. magiran.com/p2051138
مهدی یوسفی، محمد مهدی خطیب، ابراهیم غلامی، (1394). 'ارزیابی مهاجرت پرتگاه های گسلی شکرآب، یکی از سرچشمه های لرزه زای شهر بیرجند'، مجله زمین ساخت، 1(2)، صص.36-51. magiran.com/p2051138
Mahdi Yousefi , Mohamad Mahdi Khatib, Ebrahim Gholami, (2015). 'Aseesment of Shekarab Fault Scarps Migration, one of Seismic Source forBirjand City', Journal of Tectonics, 1(2), pp.36-51. magiran.com/p2051138
مهدی یوسفی؛ محمد مهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی. "ارزیابی مهاجرت پرتگاه های گسلی شکرآب، یکی از سرچشمه های لرزه زای شهر بیرجند". مجله زمین ساخت، 1 ،2 ، 1394، 36-51. magiran.com/p2051138
Mahdi Yousefi ; Mohamad Mahdi Khatib; Ebrahim Gholami. "Aseesment of Shekarab Fault Scarps Migration, one of Seismic Source forBirjand City", Journal of Tectonics, 1, 2, 2015, 36-51. magiran.com/p2051138
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال