ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلی ایزدی کیان، نسرین پیری، (1394). تعیین الگوی جریان در محفظه ماگما با استفاده از آنالیز جهت یابی ترجیهی شکل کانی ها (SPO) در گرانیت ها، مطالعه موردی در باتولیت الوند، مجله زمین ساخت، 1(2)، 64-76. magiran.com/p2051140
Leili Izadikian , NASRIN PIRI, (2015). Flow pattern determination in magma chamber from mineral Shape preferred orientation (SPO) analysis in Granites, a case study in Alvand Batholite, Journal of Tectonics, 1(2), 64-76. magiran.com/p2051140
لیلی ایزدی کیان، نسرین پیری، تعیین الگوی جریان در محفظه ماگما با استفاده از آنالیز جهت یابی ترجیهی شکل کانی ها (SPO) در گرانیت ها، مطالعه موردی در باتولیت الوند. مجله زمین ساخت، 1394؛ 1(2): 64-76. magiran.com/p2051140
Leili Izadikian , NASRIN PIRI, Flow pattern determination in magma chamber from mineral Shape preferred orientation (SPO) analysis in Granites, a case study in Alvand Batholite, Journal of Tectonics, 2015; 1(2): 64-76. magiran.com/p2051140
لیلی ایزدی کیان، نسرین پیری، "تعیین الگوی جریان در محفظه ماگما با استفاده از آنالیز جهت یابی ترجیهی شکل کانی ها (SPO) در گرانیت ها، مطالعه موردی در باتولیت الوند"، مجله زمین ساخت 1، شماره 2 (1394): 64-76. magiran.com/p2051140
Leili Izadikian , NASRIN PIRI, "Flow pattern determination in magma chamber from mineral Shape preferred orientation (SPO) analysis in Granites, a case study in Alvand Batholite", Journal of Tectonics 1, no.2 (2015): 64-76. magiran.com/p2051140
لیلی ایزدی کیان، نسرین پیری، (1394). 'تعیین الگوی جریان در محفظه ماگما با استفاده از آنالیز جهت یابی ترجیهی شکل کانی ها (SPO) در گرانیت ها، مطالعه موردی در باتولیت الوند'، مجله زمین ساخت، 1(2)، صص.64-76. magiran.com/p2051140
Leili Izadikian , NASRIN PIRI, (2015). 'Flow pattern determination in magma chamber from mineral Shape preferred orientation (SPO) analysis in Granites, a case study in Alvand Batholite', Journal of Tectonics, 1(2), pp.64-76. magiran.com/p2051140
لیلی ایزدی کیان؛ نسرین پیری. "تعیین الگوی جریان در محفظه ماگما با استفاده از آنالیز جهت یابی ترجیهی شکل کانی ها (SPO) در گرانیت ها، مطالعه موردی در باتولیت الوند". مجله زمین ساخت، 1 ،2 ، 1394، 64-76. magiran.com/p2051140
Leili Izadikian ; NASRIN PIRI. "Flow pattern determination in magma chamber from mineral Shape preferred orientation (SPO) analysis in Granites, a case study in Alvand Batholite", Journal of Tectonics, 1, 2, 2015, 64-76. magiran.com/p2051140
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال