ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسام یزدان پناه، محمد مهدی خطیب، حمید نظری، ابراهیم غلامی، (1394). تحلیل یافته های مقدماتی پارینه لرزه شناسی و لرزه زمین ساختی گسل قلعه سرخ، خاور ایران، مجله زمین ساخت، 1(3)، 15-25. magiran.com/p2051150
Hesam Yazdanpanah , Mohammad Mahdi Khatib, Hamid Nazari, Ebrahim Gholami, (2015). Analysis of preliminary paleosesmic results and seismotectonic data in Qaleh-Sorkh fault; East of Iran, Journal of Tectonics, 1(3), 15-25. magiran.com/p2051150
حسام یزدان پناه، محمد مهدی خطیب، حمید نظری، ابراهیم غلامی، تحلیل یافته های مقدماتی پارینه لرزه شناسی و لرزه زمین ساختی گسل قلعه سرخ، خاور ایران. مجله زمین ساخت، 1394؛ 1(3): 15-25. magiran.com/p2051150
Hesam Yazdanpanah , Mohammad Mahdi Khatib, Hamid Nazari, Ebrahim Gholami, Analysis of preliminary paleosesmic results and seismotectonic data in Qaleh-Sorkh fault; East of Iran, Journal of Tectonics, 2015; 1(3): 15-25. magiran.com/p2051150
حسام یزدان پناه، محمد مهدی خطیب، حمید نظری، ابراهیم غلامی، "تحلیل یافته های مقدماتی پارینه لرزه شناسی و لرزه زمین ساختی گسل قلعه سرخ، خاور ایران"، مجله زمین ساخت 1، شماره 3 (1394): 15-25. magiran.com/p2051150
Hesam Yazdanpanah , Mohammad Mahdi Khatib, Hamid Nazari, Ebrahim Gholami, "Analysis of preliminary paleosesmic results and seismotectonic data in Qaleh-Sorkh fault; East of Iran", Journal of Tectonics 1, no.3 (2015): 15-25. magiran.com/p2051150
حسام یزدان پناه، محمد مهدی خطیب، حمید نظری، ابراهیم غلامی، (1394). 'تحلیل یافته های مقدماتی پارینه لرزه شناسی و لرزه زمین ساختی گسل قلعه سرخ، خاور ایران'، مجله زمین ساخت، 1(3)، صص.15-25. magiran.com/p2051150
Hesam Yazdanpanah , Mohammad Mahdi Khatib, Hamid Nazari, Ebrahim Gholami, (2015). 'Analysis of preliminary paleosesmic results and seismotectonic data in Qaleh-Sorkh fault; East of Iran', Journal of Tectonics, 1(3), pp.15-25. magiran.com/p2051150
حسام یزدان پناه؛ محمد مهدی خطیب؛ حمید نظری؛ ابراهیم غلامی. "تحلیل یافته های مقدماتی پارینه لرزه شناسی و لرزه زمین ساختی گسل قلعه سرخ، خاور ایران". مجله زمین ساخت، 1 ،3 ، 1394، 15-25. magiran.com/p2051150
Hesam Yazdanpanah ; Mohammad Mahdi Khatib; Hamid Nazari; Ebrahim Gholami. "Analysis of preliminary paleosesmic results and seismotectonic data in Qaleh-Sorkh fault; East of Iran", Journal of Tectonics, 1, 3, 2015, 15-25. magiran.com/p2051150
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال