ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خلیل سرکاری نژاد، پژمان وقاری، زهرا کمالی، (1394). واکاویهای تنش دیرینه و جنبش شناختی با استفاده از خش لغزهای گسلی قائمیه، جنوب باختر ایران، مجله زمین ساخت، 1(3)، 97-116. magiran.com/p2051155
Khalil Sarkarinezhad, Pezhman Vaghari, Zahra Kamali , (2015). Paleostress and kinematic analyses by using fault slickenline of the Qaemyeh, south western Iran, Journal of Tectonics, 1(3), 97-116. magiran.com/p2051155
خلیل سرکاری نژاد، پژمان وقاری، زهرا کمالی، واکاویهای تنش دیرینه و جنبش شناختی با استفاده از خش لغزهای گسلی قائمیه، جنوب باختر ایران. مجله زمین ساخت، 1394؛ 1(3): 97-116. magiran.com/p2051155
Khalil Sarkarinezhad, Pezhman Vaghari, Zahra Kamali , Paleostress and kinematic analyses by using fault slickenline of the Qaemyeh, south western Iran, Journal of Tectonics, 2015; 1(3): 97-116. magiran.com/p2051155
خلیل سرکاری نژاد، پژمان وقاری، زهرا کمالی، "واکاویهای تنش دیرینه و جنبش شناختی با استفاده از خش لغزهای گسلی قائمیه، جنوب باختر ایران"، مجله زمین ساخت 1، شماره 3 (1394): 97-116. magiran.com/p2051155
Khalil Sarkarinezhad, Pezhman Vaghari, Zahra Kamali , "Paleostress and kinematic analyses by using fault slickenline of the Qaemyeh, south western Iran", Journal of Tectonics 1, no.3 (2015): 97-116. magiran.com/p2051155
خلیل سرکاری نژاد، پژمان وقاری، زهرا کمالی، (1394). 'واکاویهای تنش دیرینه و جنبش شناختی با استفاده از خش لغزهای گسلی قائمیه، جنوب باختر ایران'، مجله زمین ساخت، 1(3)، صص.97-116. magiran.com/p2051155
Khalil Sarkarinezhad, Pezhman Vaghari, Zahra Kamali , (2015). 'Paleostress and kinematic analyses by using fault slickenline of the Qaemyeh, south western Iran', Journal of Tectonics, 1(3), pp.97-116. magiran.com/p2051155
خلیل سرکاری نژاد؛ پژمان وقاری؛ زهرا کمالی. "واکاویهای تنش دیرینه و جنبش شناختی با استفاده از خش لغزهای گسلی قائمیه، جنوب باختر ایران". مجله زمین ساخت، 1 ،3 ، 1394، 97-116. magiran.com/p2051155
Khalil Sarkarinezhad; Pezhman Vaghari; Zahra Kamali . "Paleostress and kinematic analyses by using fault slickenline of the Qaemyeh, south western Iran", Journal of Tectonics, 1, 3, 2015, 97-116. magiran.com/p2051155
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال