ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود گودرزی، ایوب اسلامی، ابراهیم علی دوست، (1398). مطالعه ساختار عاملی پرسشنامه توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون، نشریه مدیریت ورزشی، 11(1)، 31-44. magiran.com/p2051315
Ayoub Eslami, (2019). A study of factor structure of the questionnaire on development of public sport via TV, Sport Management, 11(1), 31-44. magiran.com/p2051315
محمود گودرزی، ایوب اسلامی، ابراهیم علی دوست، مطالعه ساختار عاملی پرسشنامه توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون. نشریه مدیریت ورزشی، 1398؛ 11(1): 31-44. magiran.com/p2051315
Ayoub Eslami, A study of factor structure of the questionnaire on development of public sport via TV, Sport Management, 2019; 11(1): 31-44. magiran.com/p2051315
محمود گودرزی، ایوب اسلامی، ابراهیم علی دوست، "مطالعه ساختار عاملی پرسشنامه توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون"، نشریه مدیریت ورزشی 11، شماره 1 (1398): 31-44. magiran.com/p2051315
Ayoub Eslami, "A study of factor structure of the questionnaire on development of public sport via TV", Sport Management 11, no.1 (2019): 31-44. magiran.com/p2051315
محمود گودرزی، ایوب اسلامی، ابراهیم علی دوست، (1398). 'مطالعه ساختار عاملی پرسشنامه توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون'، نشریه مدیریت ورزشی، 11(1)، صص.31-44. magiran.com/p2051315
Ayoub Eslami, (2019). 'A study of factor structure of the questionnaire on development of public sport via TV', Sport Management, 11(1), pp.31-44. magiran.com/p2051315
محمود گودرزی؛ ایوب اسلامی؛ ابراهیم علی دوست. "مطالعه ساختار عاملی پرسشنامه توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون". نشریه مدیریت ورزشی، 11 ،1 ، 1398، 31-44. magiran.com/p2051315
Ayoub Eslami. "A study of factor structure of the questionnaire on development of public sport via TV", Sport Management, 11, 1, 2019, 31-44. magiran.com/p2051315
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال