ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن پیمان فر، علیرضا الهی، سید محمد کاظم سجاد پور، مهرزاد حمیدی، (1398). تبیین دیپلماسی ورزشی با استفاده از الگوی پارادایمی: مطالعه ای کیفی، نشریه مدیریت ورزشی، 11(1)، 59-75. magiran.com/p2051317
Mohammad Hasan Peymanfar , Alireza Elahi, Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour, Mehrzad Hamidi, (2019). Explaining of sports diplomacy by using the paradigm: a qualitative study, Sport Management, 11(1), 59-75. magiran.com/p2051317
محمدحسن پیمان فر، علیرضا الهی، سید محمد کاظم سجاد پور، مهرزاد حمیدی، تبیین دیپلماسی ورزشی با استفاده از الگوی پارادایمی: مطالعه ای کیفی. نشریه مدیریت ورزشی، 1398؛ 11(1): 59-75. magiran.com/p2051317
Mohammad Hasan Peymanfar , Alireza Elahi, Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour, Mehrzad Hamidi, Explaining of sports diplomacy by using the paradigm: a qualitative study, Sport Management, 2019; 11(1): 59-75. magiran.com/p2051317
محمدحسن پیمان فر، علیرضا الهی، سید محمد کاظم سجاد پور، مهرزاد حمیدی، "تبیین دیپلماسی ورزشی با استفاده از الگوی پارادایمی: مطالعه ای کیفی"، نشریه مدیریت ورزشی 11، شماره 1 (1398): 59-75. magiran.com/p2051317
Mohammad Hasan Peymanfar , Alireza Elahi, Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour, Mehrzad Hamidi, "Explaining of sports diplomacy by using the paradigm: a qualitative study", Sport Management 11, no.1 (2019): 59-75. magiran.com/p2051317
محمدحسن پیمان فر، علیرضا الهی، سید محمد کاظم سجاد پور، مهرزاد حمیدی، (1398). 'تبیین دیپلماسی ورزشی با استفاده از الگوی پارادایمی: مطالعه ای کیفی'، نشریه مدیریت ورزشی، 11(1)، صص.59-75. magiran.com/p2051317
Mohammad Hasan Peymanfar , Alireza Elahi, Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour, Mehrzad Hamidi, (2019). 'Explaining of sports diplomacy by using the paradigm: a qualitative study', Sport Management, 11(1), pp.59-75. magiran.com/p2051317
محمدحسن پیمان فر؛ علیرضا الهی؛ سید محمد کاظم سجاد پور؛ مهرزاد حمیدی. "تبیین دیپلماسی ورزشی با استفاده از الگوی پارادایمی: مطالعه ای کیفی". نشریه مدیریت ورزشی، 11 ،1 ، 1398، 59-75. magiran.com/p2051317
Mohammad Hasan Peymanfar ; Alireza Elahi; Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour; Mehrzad Hamidi. "Explaining of sports diplomacy by using the paradigm: a qualitative study", Sport Management, 11, 1, 2019, 59-75. magiran.com/p2051317
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال