ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا ذاکریان، مجید جلالی ، همیلا تکلی، (1398). بررسی تاثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرف کنندگان ورزشی، نشریه مدیریت ورزشی، 11(1)، 107-118. magiran.com/p2051320
Alireza Zakerian, Majid Jalali , (2019). An Investigation of the Impact of Internet Advertising Factors on Behavior of Sport Consumers, Sport Management, 11(1), 107-118. magiran.com/p2051320
علیرضا ذاکریان، مجید جلالی ، همیلا تکلی، بررسی تاثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرف کنندگان ورزشی. نشریه مدیریت ورزشی، 1398؛ 11(1): 107-118. magiran.com/p2051320
Alireza Zakerian, Majid Jalali , An Investigation of the Impact of Internet Advertising Factors on Behavior of Sport Consumers, Sport Management, 2019; 11(1): 107-118. magiran.com/p2051320
علیرضا ذاکریان، مجید جلالی ، همیلا تکلی، "بررسی تاثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرف کنندگان ورزشی"، نشریه مدیریت ورزشی 11، شماره 1 (1398): 107-118. magiran.com/p2051320
Alireza Zakerian, Majid Jalali , "An Investigation of the Impact of Internet Advertising Factors on Behavior of Sport Consumers", Sport Management 11, no.1 (2019): 107-118. magiran.com/p2051320
علیرضا ذاکریان، مجید جلالی ، همیلا تکلی، (1398). 'بررسی تاثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرف کنندگان ورزشی'، نشریه مدیریت ورزشی، 11(1)، صص.107-118. magiran.com/p2051320
Alireza Zakerian, Majid Jalali , (2019). 'An Investigation of the Impact of Internet Advertising Factors on Behavior of Sport Consumers', Sport Management, 11(1), pp.107-118. magiran.com/p2051320
علیرضا ذاکریان؛ مجید جلالی ؛ همیلا تکلی. "بررسی تاثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرف کنندگان ورزشی". نشریه مدیریت ورزشی، 11 ،1 ، 1398، 107-118. magiran.com/p2051320
Alireza Zakerian; Majid Jalali . "An Investigation of the Impact of Internet Advertising Factors on Behavior of Sport Consumers", Sport Management, 11, 1, 2019, 107-118. magiran.com/p2051320
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال